Uchwała Nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 12 ust. 1 wraz z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz.996 i Nr 155, poz.1043) uchwala się, co następuje : 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe, zwaną dalej „studium”. 

2. Studium składa się z następujących dokumentów: 

a) „Miasto i Gmina Skępe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Część A. Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego” wraz z rysunkami: Nr 1 „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Skępe” i Nr 2 „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Skępe”, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały; 

b) „Miasto i Gmina Skępe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Część B. Kierunki zagospodarowania przestrzennego” wraz z rysunkami: Nr 3 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Skępe” i Nr 4 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Skępe”, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Skępem o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/154/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1 Cz.1.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1 Cz.2.jpg

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1 Cz. 3.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2 Cz. 1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2 Cz. 2.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2 Cz. 3.jpg


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w Skępem postanawia w przedmiocie uwag wniesionych do projektu zmiany studium co następuje: 

W trybie art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe wniesiono następujące uwagi, rozstrzygnięte jak niżej: 

 

L.p.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię zgłaszającego uwagę

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu studium dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia uwagi

Uwagi/Uzasadnienie rozpatrzenia uwag

1.

17.11.2010r.

*)

Postulowane przesunięcie strefy ochrony historycznej struktury przestrzennej w kierunku al.1-go Maja, tak aby nie obejmowała ona części przedmiotowej działki.

Dz. Nr 398/4 w mieście Skępe

Tereny zabudowane: zabudowa mieszkaniowo-usługowo jednorodzinna

Nieuwzględniono w części

Nieuwzględniono w części

Projekt studium wraz z wyznaczoną strefą ochrony historycznej struktury przestrzennej został zaopiniowany pozytywnie przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W studium zachowano zaopiniowaną strefę ochrony historycznej struktury przestrzennej, jednak wskazano, że jej szczegółowe określenie nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

*) Dane osobowe wnoszących uwagę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238). 


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski