UCHWAŁA Nr XVIII/ 123 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.7 ust.3 i art.12 ust.4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, MP z 2003 r. Nr 51 poz.804, z 2004 r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291 )

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Oprócz  zwolnień wymienionych w art.7 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.1 ustawy z  dnia 12.01.1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się:

1. od  podatku od nieruchomości :

a) grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gminne wysypisko śmieci stanowiące własność gminy,

b) grunty, budynki i budowle wykorzystywane w celach statutowych przez gminne jednostki organizacyjne,

c) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele statutowe jednostek ochrony przeciwpożarowej,

d) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby organów ładu i  porządku publicznego,

e) grunty i budynki wykorzystywane  na cele statutowe jednostek kultury,

2. od podatku od środków transportowych:

a) środki transportowe wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminy i stanowiące jej   własność,

b) środki transportowe służące wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

__________________________

 

1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński