Uchwała Nr III/20/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 ) oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r Nr 96 poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz.1316 z 2009r. Nr 22, poz. 120 i Nr 19, poz. 100, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 146) 

§ 1. Przyjąć procedurę konsultacji aktów prawa miejscowego, które przeprowadzane będą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej zajmują się problematyką zawartą w projekcie aktu prawa miejscowego skierowanego do konsultacji. 

§ 2. Konsultacje przeprowadzane będą: 

- za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem poprzez zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Aktualności” projektu aktu do konsultacji wraz z formularzem zgłaszania opinii. 

- poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 3. Uwagi i opinie można zgłaszać pisemnie na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w terminie 7 dni od dnia ukazania się projektu aktu do konsultacji. 

§ 4. Wyniki konsultacji przedstawiane są do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy wraz z projektami skonsultowanych aktów. 

§ 5. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale. 

§ 6. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski


 

Załącznik do Uchwały Nr III/20/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2010 r.

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU POBLICZNEGO I WOLONTARIACIE 

1) Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany: 

- uchwała w sprawie ...................................... 

2) Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treść nowego przepisu ( w przypadku propozycji dodania nowego przepisu należy wpisać : NOWY PRZEPIS art. ..........) 

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

3) Uzasadnienie wprowadzenia zmiany / wprowadzenia nowego zapisu 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

...............................................................................

............................................

Organizacja lub podmiot składający formularz

podpisy osób reprezentujących

Skępe, data ..................................... 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Skępem
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2011-01-26 10:31:02
Opublikował:Józef Sobociński
Data publikacji:2011-01-31 10:33:46
Ostatnia zmiana:2011-03-24 11:20:44
Ilość wyświetleń:2179