PROTOKÓŁ NR III/VI/2010

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  30 grudnia 2010 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1500 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem          - wg załączonej listy obecności

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

2. Zaproszeni goście                                - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                         - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                  - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

III Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego, Lucjana Stroińskiego i Mariusza Linkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady i w związku z tym, Przewodniczący RM stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr II/VI/2010 z dnia 13 grudnia  2010 roku

 

Do protokołu II Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 15 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad.

Do projektu porządku obrad odniósł się sekretarz Józef Sobociński, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku, jako punkt 14, dodatkowy projekt uchwały (druk nr 13) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu protokołu).

Przewodniczący rady przypomniał zebranym, że zgodnie z § 26 ust. 5 Statutu Miasta i Gminy Skępe, materiały na sesję, a w szczególności projekty uchwał doręcza się radnym na 7 dni przed rozpoczęciem sesji. Dlatego też, uznał zgłoszony wniosek za niezgodny ze statutem.

Ponadto wskazał, na brak wyrażenia opinii przez radcę prawnego o przedłożonych radnym projektach uchwał.

            Sekretarz odpowiedział, iż opinia radcy prawnego znajduje się na oryginałach projektów uchwał u pracownika Biura Rady, co zostało potwierdzone. Natomiast radni, jak zapewnił, otrzymali identyczne projekty uchwał z komputera, zgodnie z funkcjonującym programem, gdzie nie ma możliwości ich zmiany.

            Radny Jarosław Gołębiewski zgłosił sugestię, aby projekty uchwał przekazywane radnym były potwierdzane za zgodność z oryginałem.

            Sekretarz jeszcze raz powtórzył, iż nie ma takiej możliwości, aby radni otrzymali odmienną treść projektów uchwał, aniżeli ich oryginały. Wynika to z przyjętego odgórnie programu elektronicznego, gdzie nie można w przyjętym i wprowadzonym projekcie uchwały już nic zmienić.

            Przewodniczący rady zwrócił się z pytaniem dotyczącym ewentualnych konsekwencji, jeżeli wnioskowany projekt uchwały nie zostanie przyjęty na dzisiejszych obradach.

            Sekretarz odpowiedział, że z tego tytułu konsekwencji nie będzie.

Radni w głosowaniu jawnym, bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady, odrzucili zgłoszony przez sekretarza wniosek:

-            za przyjęciem wniosku oddano 7 głosów,

-            głosów przeciwnych oddano 8,

-            głosów wstrzymujących się nie oddano.

 

Radni nie wnieśli innych wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty zwykłą większością głosów:

-            za przyjęciem oddano 14 głosów,

-            głosów przeciwnych nie oddano,

-            głosów wstrzymujących się oddano 1.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 r. oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe

 

W uzasadnieniu projektu uchwały (w załączeniu) sekretarz podkreślił, iż zmiana dotyczy jedynie preliminarza wydatków między paragrafami.

Radni nie wnieśli uwag do projektuj uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010 (dotyczy budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek i Likiec)

 

Sekretarz odniósł się jednocześnie do czterech, wywołanych kolejno po sobie projektów uchwał, ściśle ze sobą powiązanych. W uzasadnieniu podniósł, iż były one główną tematyką posiedzenia komisji rady.

Do projektów uchwał odniósł się przewodniczący komisji rady właściwej ds. budownictwa Ryszard Szewczyk, który zwrócił uwagę na bardziej szczegółowe sprecyzowanie umów z wykonawcami robót, aniżeli do tej pory.

Radni nie wnieśli innych uwag do wywołanych projektów uchwał.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010 (dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Wólka, Guzowatka, Koziołek, Florencja)

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010 (dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wólka)

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Wiceprzewodnicząca rady odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010 (dotyczy zadania związanego z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap)

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skepe na 2010 rok

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił sekretarz (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 r. oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 dla Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła przewodnicząca KRPA Ewa Pilewska zapewniając, iż proponowane programy są kontynuacją działań podjętych w latach poprzednich. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Wiceprzewodnicząca rady odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe”

 

            Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Insp. UMiG Agnieszka Skowrońska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości

 

            Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Nawiązując do posiedzenia komisji rady, Ryszard Szewczyk przypomniał radnym, iż ich intencją było wynegocjowanie z firmą Bunte jak najkorzystniejszej ceny za pozyskanie kruszywa, w zamian za najem nieruchomości.

            Burmistrz Andrzej Gatyński oznajmił, iż pozyskanie kruszywa nie wchodzi w rachubę, gdyż nie nadaje się ono jako podkład pod drogi gminne, a służy jedynie do produkcji masy asfaltowej. Ponadto nadmienił, iż obecnie tak naprawdę nie ma z kim rozmawiać, gdyż kierownictwo firmy zmieniło swoją siedzibę.

            Ze względu na zmianę sytuacji, z którą zapoznał burmistrz, radny Jarosław Gołębiewski zgłosił wniosek o przeniesienie przedmiotowego projektu uchwały pod obrady przyszłej sesji.

            Radny Zbigniew Paradowski nadmienił, iż intencją radnych zgłoszoną podczas posiedzenia komisji rady nie było wyłącznie pozyskanie za jak najniższą cenę kruszywa od firmy Bunte, ale także i wynegocjowanie jak najkorzystniejszej kwoty za najem nieruchomości. Ponadto oznajmił, iż nie można od tak sobie wyrzucić firmy i opowiedział się przeciwko zgłoszonemu wnioskowi.

            Zgłoszoną uwagę w pełni potwierdził radny Ryszard Szewczyk i wyraził głęboką nadzieję, że uda się wynegocjować z firmą Bunte jak najkorzystniejsze dla gminy warunki za najem nieruchomości.

            Ze zgłoszonymi opiniami zgodził się radny Jarosław Gołębiewski i w konsekwencji wycofał wcześniej zgłoszony przez siebie wniosek.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz oznajmiając, iż proponuje się zwiększyć wysokość diety o 5 %, co stanowi wzrost o 10 zł w skali miesiąca.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego przez sekretarza uzasadnienia projektu uchwały (w załączeniu).

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

 

 

 

Pkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Uzasadniając  projekt uchwały sekretarz oznajmił, iż wywołana uchwała stanowi realizację zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad uczestnictwa podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 14

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-       wykonania uchwał II Sesji Rady Miejskiej;

-       wydanych zarządzeń;

-       zamówień publicznych;

-       projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-       prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych,

-       realizacji funduszu sołeckiego;

Ponadto poinformował o:

-         projekcie budowy „drugiej nitki” drogi krajowej nr 10. Zwrócił sie z apelem do radnych i mieszkańców gminy, aby zgłaszali wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie, aby uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce przy przebudowie tejże drogi;

-         spotkaniu z firmą instalującą przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zaprosił mieszkańców wsi do udziału w spotkaniu.

Podejmując temat budowy III etapu kanalizacji, burmistrz wyraził swoje oburzenie z faktu wrzucania do kanalizacji ściekowej niepożądanych przedmiotów. Dla przykładu zademonstrował dwa duże kamienie, które służby wodnokanalizacyjne wyciągnęły ze studzienek ściekowych.

Przy tym zapewnił, że jak tylko warunki pogodowe się poprawią, to konserwatorzy gminni dokonają oględzin rur kanalizacyjnych pod względem ich przepustowości, szczególnie przy przepompowni na ul. Spacerowej.

Złożył podziękowania mieszkańcom za okazaną pomoc dla pogorzelców we wsi Gorzeszyn – pp. Anny i Leszka Pruśkiewicz.

Radny Roman Targański złożył szczególne podziękowania burmistrzowi i M-GOPS w Skępem za pomoc dla pogorzelców.

Także za okazaną pomoc, w imieniu pp. Pruśkiewicz, podziękowania wszystkim ofiarodawcom złożyli:

-         Wanda Lisiecka sołtys Boguchwały,

-         Mirosław Drzewoszewski sołtys Moczadeł.

            Przewodniczący rady nawiązał do zbiórki pieniędzy, z diet radnych, dla pogorzelców (zebrano ponad 2000 zł – lista w załączeniu).

Pkt 15

Wolne wnioski i zapytania

P. Zdzisław Małkiewicz poruszył kwestię pobierania diet przez radnych. Jego zdaniem, radni winni się zastanowić : czy te pieniądze są im tak bardzo potrzebne i czy nie słuszniej byłoby przeznaczyć je na inne cele?

Zarzucił, iż radni skępscy maja najwyższe diety w powiecie lipnowskim.

Radny Ryszard Szewczyk odpowiedział, że on swoją dietę już rozdysponował, przekazując ją na rzecz osób najuboższych. Natomiast sprzeciwił się wszelkiej ingerencji osób trzecich, co do pobierania diet przez radnych, gdyż to tylko od nich zależy, co z tą dietą zrobią.

Sekretarz przedstawił podstawy prawne regulujące materię w tym zakresie, a mianowicie:

-       art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym,

-        uchwałę Nr XV/96/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym.

            Radny Jarosław Gołębiewski podzielił słowa swoich przedmówców oznajmiając: iż na co pieniądze są przeznaczane, jest indywidualną sprawą każdego radnego. Jednakże zaapelował do p. Zdzisława Małkiewicza, aby dał radnym szansę wykazania się w obecnej kadencji. Jednocześnie pozytywnie odniósł się do sugestii radnego Romana Targańskiego w sprawie zamrożenia diet radnych i wynagrodzenia burmistrza w obecnej kadencji.

            Także na stan prawny regulujący materię diet radnych wskazał przewodniczący rady.

           

            Radny Jarosław Gołębiewski poruszył problem emisji obrad sesji w TV kablowej.

Przewodniczący rady oznajmił, iż w sprawie emisji obrad sesji interweniował telefonicznie w firmie Kom – Bid. Zapewniono go wówczas, że sesje będą emitowane w „kablówce”, ale nie wiadomo od kiedy. Zobowiązał się do interweniowania w tej sprawie do skutku.

 

            Radna Ewa Jastrzębska, w imieniu burmistrza i radnych zaprosiła wszystkich mieszkańców miasta i gminy na uroczyste powitanie Nowego Roku (23.00 – 1.00).

            Radny powiatowy Piotr Wojciechowski, w imieniu własnym jak i władz powiatowych złożył wszystkim mieszkańcom miasta i gminy najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

            Do życzeń przyłączył się także przewodniczący rady.

 

 

Pkt 16

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady III sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski