Skępe, dnia 24.02.2011r.

OŚ.6220.2.1.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

      Zgodnie z art. 8, art. 9, art. 29 i art. 33  ustawy z dnia 03  października  2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 – ze zm.), oraz art. 61 §1 i §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 – ze. zm.),

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 podaję do publicznej wiadomości, że  w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek P. Skibińskiego Bogdana, ul. Krucza 2, 87-630 Skępe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowa budynku warsztatu samochodowego na działce o nr ew. 146/2, położonej w miejscowości Skępe przy ul. Kruczej

 

Wykaz danych o dokumentach, zawierających informację o środowisku   i jego ochronie, znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,  ul. Kościelna 2, pokój nr 16  (tel. (054) 287 85 20 wew. 33).

Stosownie do art. 29 cytowanej wyżej ustawy , każdy ma prawo składani uwag i wniosków  w sprawie stanowiącej przedmiot wniosku  w terminie 21 – dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszej informacji na stronie internetowej tut. Urzędu i tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,   ul. Kościelna 2.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

 

Skępe, dnia 2011.02.24

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy                                         

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem                                         

dnia  24  lutego  2011 roku.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia ..................................................

 

Sporządził: Jacek Frymarkiewicz