UCHWAŁA Nr XVIII/121/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) w związku z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, MP z 2003 r. Nr 51 poz.804, z 2004 r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 46, poz.794)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

Przyjąć roczne stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok w wysokości :

1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,50 zł/m2 pow. użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł/m2 pow. użytkowej

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,20 zł/m2 pow. użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł/m2 pow. użytkowej

e) pozostałych:

- od budynków gospodarczych - 3,00 zł/m2 pow. użytkowej

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,00 zł/m2 pow. użytkowej

- od budynków letniskowych lub użytkowanych na te cel - 6,01 zł/m2 pow. użytkowej

2. od budowli 2 % ich wartości , określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7                

3. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł/m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł/ha powierzchni

c) pozostałych:     - 0,13 zł/m2  powierzchni

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego - 0,13 zł/m2 powierzchni      

- od gruntów letniskowych - 0,30 zł/m2 powierzchni

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

________________________

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński