Skępe, dnia 22.03.2011r.

OŚ.6220.1.5.2011  

 

OBWIESZCZENIE

      Zgodnie z   art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3  października  2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227- ze zm.), oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 – ze. zm.),

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

podaję do publicznej wiadomości, że  w dniu  22.03.2011r. została wydana decyzja  o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.

 

„Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obiektowymi w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek oraz Likiec, gmina Skępe”. 

 

     Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,  ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (tel. (054) 287 85 20 wew. 33).

Informuję, że strony postępowania mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie BIP Miasta   i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

                                         

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej  Gatyński