UCHWAŁA Nr XVIII/120/2004
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
 z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2005 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717,, Nr 162 poz.1568,  z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) w związku z art. 14 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z 2002r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, MP z 2003 r. Nr 51 poz. 804, z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz.794)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od posiadania psów:

· od każdego psa - 10 zł.                   

2. Stawka podatku za dany rok ulega obniżeniu o 50%, jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło w drugim półroczu.

 

§ 2

Określa się zasady ustalania podatku od posiadania psów:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

Jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło po dniu 15 marca roku podatkowego podatek jest płatny bez wezwania w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powodującej powstanie obowiązku podatkowego.

W przypadku utraty psa, podatnik zgłasza wygaśnięcie obowiązku podatkowego organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

 

§ 3

Terminem płatności podatku od posiadania psów jest dzień 15 marca.

 

§ 4

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

Ustala się inkasentów podatku od posiadania psów, którymi są:

a) na terenie wsi  - sołtysi,

b) na terenie miasta – Pani Jadwiga Falencka,

Termin rozliczenia się inkasentów z zainkasowanego podatku ustala się nie później niż w ciągu dwóch dni po terminie płatności podatku.

Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku od posiadania psów od wpłat osobiście zainkasowanych przez inkasenta w wysokości 25% wpłat.

Zapłata podatku może nastąpić bezpośrednio na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skępem nr 92 9546 0004 0000 0749 0007 w BS Skępe

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

______________________________

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński