UCHWAŁA Nr XVIII/118/2004
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
 z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717,, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431, z 1994r. Nr 1 poz. 3, z 1996r. Nr 91 poz. 409, 1997r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998r. Nr 108 poz. 681, z 2001r. Nr 81 poz. 875, z 2002r. Nr 200 poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110 poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568 ) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku ( M.P. Nr 43, poz. 765 z 2004 r.)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku ( M.P. Nr 43, poz. 765 ) z kwoty 37,67 zł za 1 q  na kwotę 36,00 zł za 1 q stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2005 r. na obszarze miasta i gminy.

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
       Andrzej Gatyński