Uchwała Nr V/29/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2011. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,Nr167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 r. Nr 219, poz.1706, z 2010 r.Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078 i Nr 226, poz.1475.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 41, poz. 295 z dnia 22.02.2011 r.) zmienionej: 

- Zarządzeniem Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 lutego 2011 r. 

- Zarządzeniem Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 marca 2011 r 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 25.328.593 zł., z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 22.109.030 zł., 

- dochody majątkowe w kwocie 3.219.563 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.494.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”. 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 27.098.914 zł ., z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 22.263.982 zł ., 

- wydatki majątkowe w wysokości 4.834.932 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.494.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

"§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.770.321,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 

1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 741.335,00 zł 

2) z zaciąganych kredytów w kwocie 690.000,00 zł. 

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 338.986,00 zł". 

4) § 5 otrzymuje brzmienie: 

"§ 5.Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.205.061,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.434.740,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4". 

5) § 6 otrzymuje brzmienie: 

"§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5". 

6) § 7 otrzymuje brzmienie: 

"§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.770.321,00 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.134.740,00 zł, 

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 4.620.057,00 zł". 

7) § 8 otrzrymuje brzmienie: 

"§ 8. 

1. Ustala się dochody w kwocie 126.000,00 zl z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 137.469,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.600,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Prezeciwdziałania Narkomanii". 

8) § 9 otrzymuje brzmienie: 

"§ 9.Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6". 

9) § 10 otrzymuje brzmienie: 

"§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7". 

10) § 12 otrzymuje brzmienie: 

"§ 12.Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł., 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.770.321,00 zł., 

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.134.740,00 zł., 

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 4.620.057,00 zł . 

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 450.000,00 zł . 

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy). 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu". 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski