Uchwała Nr V/30/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2011 roku. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami). Rada uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Skępem udziela Miastu Włocławek pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2011 roku w wysokości 1.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie Izby Wytrzeźwień 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia z Prezydentem Miasta Włocławek umowy w sprawie przekazania pomocy finansowej określonej w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skepe.. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski