UCHWAŁA Nr XVIII/117/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 grudnia 2004roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717,, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) w związku z art.19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, MP z 2003 r. Nr 51 poz. 804, z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 46 poz.794)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Ustala się  dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1. od sprzedaży z:

a) samochodu ciężarowego  z przyczepą/naczepą   - 10,00 zł

b) samochodu ciężarowego  bez przyczepy  -   8,00 zł         

c) samochodu dostawczego (towarowo-osobowy) lub osobowy z przyczepą   -   6,00 zł       

d) samochodu osobowego-   5,00 zł

e) ciągnika rolniczego z dwoma przyczepami  -   8,00 zł

f) ciągnika rolniczego z przyczepą -   5,00 zł

g) ciągnika rolniczego z przyczepką -   3,00 zł

h) wozu konnego -   2,00 zł

j) wózka ręcznego - 1,00 zł.

k) kosza lub skrzynki - 1,00 zł.

l) z ręki - 1,00 zł.    

m) za każdy  1m2  zajętego towarem placu targowego  -   1,00 zł

n) ze stolika  za każdy

2. od każdej wstawionej na sprzedaż sztuki:

a) konia - 2,00 zł.

b) dorosłego bydła - 2,00 zł.

c) tucznika lub lochy - 2,00 zł.

d) kozy, owcy - 2,00 zł.

e) cieląt, źrebiąt - 2,00 zł.

 

§2.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy.

 

§3.

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

 

§4.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie przez inkasenta – Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Błękitni”

3. Inkasent zobowiązany jest wydać stosowne pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej na podstawie druku ścisłego zarachowania. Dystrybucją druków zajmować się będzie Urząd Miasta i Gminy w Skępem.

4. Opłata targowa stanowi dochód budżetu gminy i podlegać będzie odprowadzeniu w całości następnego dnia po zainkasowaniu tej opłaty.

 

§5.

Inkasent otrzyma z tytułu poboru opłaty targowej wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 80% dochodów z opłaty targowej.

 

§6.

W wypadku nie wykonywania przez inkasenta powierzonych mu obowiązków, poboru opłaty targowej dokonywał będzie pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w ramach swojego zakresu czynności pracy. W sytuacji tej inkasentowi wskazanemu w § 2 ust.2 uchwały nie przysługuje wynagrodzenie wskazane w § 3 uchwały.

 

§7.

Traci moc uchwała Nr IX/68/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9.12.2003 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej.

 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
       Andrzej Gatyński