Uchwała Nr V/31/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Miasta i Gminy Skępe. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 1231 ze zmianami.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W uchwale Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Miasta i Gminy Skępe wprowadza się następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 DZIAŁ VI otrzymuje brzmienie: 

„DZIAŁ VI. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2011." 

Ogólna kwota: 137.469,00 złotych 

dział 851 rozdział 85154 

1) Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) - 10.870,00 zł 

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 824,00 zł 

3) Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - 3.500,00 zł 

4) Składki na Fundusz Pracy (4120) - 900,00 zł 

5) Wynagrodzenie bezosobowe (4170) - 53.200,00 zł , w tym: 

- wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych, 

- wynagrodzenie psychologa, 

- diety. 

6) Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - 33.859,00 zł 

- żywność dla dzieci ze świetlic środowiskowych, 

- zakup opału. 

7) zakup usług pozostałych (4300) - 31.069,00 zł, w tym: 

- teatry i profilaktyka szkolna. 

8) opłaty za usługi telekomunikacyjne (4370) - 1.200,00 zł 

9) podróże służbowe krajowe 94410) - 1.500,00 zł 

10) Odpisy na ZFŚS 94440) - 547,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski