Uchwała Nr V/32/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2011 roku. 

§ 1. Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 2. 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, będzie finansowana wg następujących zasad: 

1)przyszły użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków wpłaci kwotę: 

a) 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) jako partycypację w kosztach budowy oczyszczalni przydomowej; 

b) 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) jako partycypację w kosztach budowy oczyszczalni przydomowej z przepompownią ścieków. 

2)wpłata przyszłych użytkowników będzie dokonana, w terminie do 31 lipca 2011 r. 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawierania umów z przyszłymi użytkownikami w zakresie dotyczącym finansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski