Uchwała Nr V/34/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala sie co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w zakresie obszaru określonego w § 2. 

§ 2. 1. Plan obejmuję dziaki o numerach ewidencyjnych 13/1 o powierzchni 3,1664 ha stanowiące grunt rolny i leśny w miejscowości Wólka, w granicach administracyjnych miasta i gminy Skępe, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

2. Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonego obszaru - zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 

3. Zakres ustaleń planu stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na postawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłate, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy; 

13) granice obszarów wymagających rekultywacji; 

14) inne warunki i zasady w zależności od potrzeb; 

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do sporządzenia projektu planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a także z przepisami art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) i Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U nr 199, poz. 1227 ). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski


Załącznik do Uchwały Nr V/34/2011
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 marca 2011 r.

Wybrany obszar do sporządzenia mpzp w miejscowości Wólka 

obrazek