Uchwała Nr V/35/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 miesięca, tj. od 01 kwietnia 2011 do 30 kwietnia 2011 roku nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 45 w Skępem o powierzchni 8521 m2 oznaczonej numerem ewidencyjnym 294/10, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 2188, przez firmę BUNTE Polska Sp. z o.o. w Warszawie kod: 01 – 681 Warszawa, ul. Raduńska 6 z przeznaczeniem na cele związane z działalnością gospodarczą Dzierżawcy 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski