Uchwała Nr V/36/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18a ust.4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675), uchwala się, co następuje : 

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski


Załącznik do Uchwały Nr V/36/2011
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 marca 2011 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM NA 2011 ROK 

1) Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy za rok 2010. 

2) Kontrola procesów inwestycyjnych realizowanych przez gminę na przykładzie wybranych inwestycji miejskich. 

3) Sposób realizacji zadań z dziedziny sportu przez kluby sportowe. 

4) Kontrola wydatków i działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5) Ocena realizacji budżetu Gminy za 2010 rok. 

6) Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2010 r. oraz wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. 

7) Kontrola realizacji ustawy o zamówieniach publicznych za 2010 rok. 

8) Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych. 

9) Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej za 2011 rok.