Uchwała Nr V/39/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowgo wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,Nr167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art.42 ust.7 pkt 2 i 3 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 zm:Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz.1238, Nr !91, poz.1369, Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56 poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz.1706), uchwala się, co nastepuje : 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/189/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy , wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust.1 tabeli w wierszu 1 kol. 4: liczbę 3 zastępuje się liczbą 5, natomiast liczbę 7 zastępuje sie liczbą 10. 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski