PROTOKÓŁ NR V/VI/2011

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  25 marca 2011 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1500 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                - wg załączonej listy obecności

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

2. Zaproszeni goście                                    - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                             - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                      - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

V Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego, Lucjana Stroińskiego i Mariusza Linkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr IV/VI/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

Do protokołu Nr IV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 13 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Odnosząc się do projektu porządku obrad, przewodniczący rady poinformował zebranych, iż na ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji rady właściwych ds. budownictwa i rolnictwa został zgłoszony wniosek o wycofanie z projektu punktu 14 dotyczącego uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołeckich (wniosek w załączeniu). Dlatego też, zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu porządku obrad sesji, który został zatwierdzony j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 2

Przedstawienie sprawozdania z działalności MGOPS w Skępem za 2010 rok

 

 

Sprawozdanie z działalności MGOPS w Skępem za 2010 r. (w załączeniu) przedstawiła kier. Ewa Wojciechowska.

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania.

 

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020

 

            Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na 2011 rok

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) skarbnik zwróciła uwagę na wniesioną przez burmistrza autopoprawkę (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2011 r.

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) skarbnik podkreśliła, iż ma ona ścisły związek z wcześniej przyjętą uchwałą zmieniającą budżet gminy na 2011 r.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

 

 

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2011 r. oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 dla Miasta i Gminy Skępe

   

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2011 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Andrzej Gatyński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka

 

W uzasadnieniu projektu uchwały (w załączeniu) pracownik UMiG Adam Godlewski zwrócił uwagę na przeznaczenie terenów objętych planem – dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Wiceprzewodnicząca rady Halina Kalinowska odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) burmistrz poinformował, iż wywołana uchwała dotyczy wydzierżawienia firmie BUNTE nieruchomości na okres 1 miesiąca, a że burmistrz może dokonać tych czynności wyłącznie za upoważnieniem rady, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

 

Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. (w załączeniu) przedstawił przewodniczący komisji Roman Targański.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

Pkt 12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej

 

Przewodniczący rady odczytał wnioski radnych (w załączeniu ) dotyczące rezygnacji z członkowstwa w stałych komisjach rady.

Do projektu uchwały odniósł się radny Witold Jankowski, który w im. radnych rezygnujących z członkowstwa w stałych komisjach rady, zwrócił się z prośbą do radnych o przyjęcie wywołanej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Skępem

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Józef Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) odczytał przewodniczący rady Janusz Kozłowski.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny W. Lewicki nawiązał do podjętej uchwały w 2009 r. ustalającej pensum dla poszczególnych grup wymienionych w uchwale, m. in.: dla dyrektora SP w Skępem w wymiarze 3 godz. i wicedyrektora tejże szkoły w wymiarze 7 godz., dyrektora Gimnazjum w wymiarze 5 godz. i wicedyrektora w wymiarze 9 godz., oraz dla pozostałych dyrektorów szkół w wymiarze 10 godz. Według niego, wywołana uchwała uderza w SP w Skępem, gdyż podwyższone pensum dla dyrekcji tejże szkoły jest niesymetryczne do dyrekcji pozostałych szkół, jak i również jest to uderzenie finansowe. Po zmianie uchwały z 2009 r. (jeżeli wywołana uchwała zostanie przyjęta): dyrektor SP w Skępem będzie miał pensum takie same jak dyrektor Gimnazjum, natomiast wicedyrektor tejże szkoły będzie miał pensum większe o 1 godz. od wicedyrektora Gimnazjum. Jego zdaniem jest to niewspółmierne do obowiązków, jakie spoczywają na dyrekcji SP w Skępem i dla przykładu podał dane, gdzie w SP jest 531 uczniów, natomiast w Gimnazjum 333 uczniów, w SP jest zatrudnionych 44 nauczycieli i 20 pracowników administracji, a w Gimnazjum tylko 33 nauczycieli (nie posiadał danych dot. zatrudnionych pracowników administracyjnych w Gimnazjum). Ponadto na barkach dyrekcji SP jest Filia w Łąkiem, stołówka oraz hala sportowa. Przy tym jeszcze raz zwrócił uwagę na niesymetryczny wymiar pensum dyrekcji obu szkół. Następnie wyraził swoją wątpliwość: czy to czasem nie jest zagrywka p. Kozłowskiego i p. Jastrzębskiej, żeby dowalić p. dyrektor i pozbawić ją środków finansowych? Czy tak samo p. Kozłowski swojemu szwagrowi zabrałby te 2,5 godz., które ma tygodniowo dodatkowych zajęć? Na zakończenie swojej wypowiedzi, opowiedział się jednoznacznie za odrzuceniem wywołanego projektu uchwały.

Radny M. Redecki zaproponował, aby w przedmiotowej sprawie wypowiedziała się zainteresowana p. dyrektor.

Zdaniem przewodniczącego rady, nie ma takiej potrzeby, aby p. dyrektor wypowiadała się w tej sprawie. Następnie odnosząc się do wypowiedzi radnego W. Lewickiego poinformował go, iż zapomniał o tym, że p. dyrektor ma do swojej pomocy kierownika ds. gospodarczych. Ponadto dodał, iż rada sankcjonuje taki stan, jaki jest w rzeczywistości. Dyrektor pomimo, że ma pensum w wymiarze 3 godzin, to tak naprawdę realizuje tych godzin 5. Podobnie jest w przypadku p. wicedyrektor szkoły. Dlatego też, grupa radnych mając na uwadze szukanie oszczędności, wywołała przedmiotową uchwałę.

Radny W. Lewicki, w takim razie zasugerował, aby także podnieść pensum dla dyrekcji Gimnazjum.

 

WNIOSEK

Radny M. Redecki zgłosił wniosek formalny o umożliwienie p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem wypowiedzenie się nt. wywołanego projektu uchwały.

W wyniku głosowania (głosowało 14 radnych), wniosek został odrzucony zwykłą większością głosów:

-         za przyjęciem wniosku oddano 6 głosów,

-         głosów przeciwnych oddano 7,

-         głosów wstrzymujących oddano 1.

 

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 14 radnych):

-         za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów,

-         głosów przeciwnych oddano 2,

-         głosów wstrzymujących oddano 3.

 

Pkt 15

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-       wydanych zarządzeń (2);

-       wykonania wniosków komisji rady (w dokumentacji zgłoszonych wniosków);

-       wykonania uchwał IV Sesji Rady Miejskiej;

-       prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-       realizacji funduszu sołeckiego;

-       zamówień publicznych;

-       projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-       zamiaru utworzenia gimnazjum powiatowego na bazie obiektów Zespołu Szkół w Skępem. Ze swej strony opowiedział się przeciwko utworzeniu gimnazjum, gdyż byłoby to niekorzystne dla samorządu skępskiego. O wyrażenie opinii w tej sprawie zwrócił się do radnych;

-       zamiaru budowy, wspólnie ze starostwem, pełnowymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skępem (temat rozszerzony w dalszej części obrad).

Ponadto poinformował o rozliczeniu opału olejowego w samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy – zgodnie z sugestią przewodniczącego rady (w załączeniu).

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny W. Lewicki poinformował zebranych, iż po zasięgnięciu opinii dyrektora Gimnazjum w Skępem, Klub Radni Gospodarni opowiedział się przeciwko utworzeniu gimnazjum powiatowego.

 

Pkt 16

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodniczący rady przypomniał zebranym o prośbie burmistrza w sprawie wydania opinii radnych, co do wspólnej budowy ze Starostwem Powiatowym w Lipnie kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Skępem. Przy tym przypomniał o pozytywnej opinii rady poprzedniej V kadencji i odczytał wniosek komisji w tej sprawie (w załączeniu). Ponieważ burmistrz zwrócił się z prośbą o wydanie opinii przez obecną radę, dlatego też zwrócił się do radnych o wypowiedzenie w tej kwestii.

Radny W. Lewicki zgłosił pomysł, w zamian włączenia się gminy do budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem, pobudowania budynku dla potrzeb MGBP i MGOPS. W uzasadnieniu podkreślił, iż pomieszczenia biblioteki, znajdujące się w podpiwniczeniu budynku UMiG nie spełniają warunków zarówno bhp jak i sanitarnych. Przy tym nawiązał do Programu Biblioteka +, gdzie można by uzyskać dofinansowanie w wysokości 40 % ogólnych kosztów budowy (od 200.000 zł do 1.000.000 zł). Ponadto na realizację tej inwestycji można by pozyskać dofinansowanie w postaci aportu od środków trwałych. Dlatego też jego zdaniem, zasadna jest budowa tejże inwestycji dla potrzeb MGBP jak i MGOPS. Wskazał także na trudne warunki zarówno dla petentów (często osób niepełnosprawnych) korzystających z ośrodka pomocy społecznej, jak i dla samych pracowników MGOPS. Nawiązał również do standardów UE, które zapewne będą wywierały wpływ na polepszanie warunków pracy tych instytucji.

Radny R. Szewczyk odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy oznajmił, iż nie będąc jeszcze radnym, na jednym ze wspólnych spotkań, zwrócił się do burmistrza z pytaniem: dlaczego biblioteka jest tylko czynna w godzinach urzędowania UMiG? Wówczas burmistrz odpowiedział mu, że w najbliższym czasie będzie rozbudowywana strażnica skępska, z myślą także o bibliotece. Odnośnie usytuowania MGOPS na II piętrze budynku urzędu powiedział, że należało, przy budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przewidzieć także pobudowanie windy, co umożliwiałoby bez problemów dostanie się osób niepełnosprawnych na każdą kondygnację budynku UMiG. Jego zdaniem, obecnie zachodzi potrzeba zarówno pobudowania budynku dla potrzeb biblioteki i MGOPS, ale i także, dla dalszego rozwoju społecznego miasta i gminy, pełnowymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skępem. Zaprzepaszczając szansę pobudowania stadionu sportowego, miasto nasze zamiast się rozwijać i iść do przodu, będzie się uwsteczniać i iść do tyłu.

Radny W. Wiśniewski nawiązał do ustaleń w partycypacji kosztów budowy kompleksu boisk sportowych przy zespole Szkół w Skępem – po 1/3 kosztów budowy ze stron: Miasta i Gminy Skępe, Starostwa Powiatowego w Lipnie i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Przy tym wyraził swoją wątpliwość, co do powagi i konkretyzacji zawartych porozumień zwłaszcza, że w tej sprawie nie podpisano jeszcze żadnych wstępnych umów. Jego zdaniem, jeżeli takie wstępne umowy zostaną podpisane, regulujące sztywne warunki partycypacji w kosztach budowy tej inwestycji, to nie można tego zaprzepaścić, gdyż taka szansa może się już nie powtórzyć. Jeszcze raz podkreślił, iż jest za włączeniem naszej gminy do realizacji tejże inwestycji, aczkolwiek musi być konkretne określenie się zainteresowanych instytucji, poprzez podpisanie sztywnych umów w tym zakresie.   

Radny powiatowy Piotr Wojciechowski odniósł się do korzyści i środków finansowych, jakie na ten cel mogą być realizowane. Poinformował zebranych, iż zarówno starosta jak i zarząd powiatowy stoją na stanowisku budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem. Mówiąc o finansowaniu inwestycji podkreślił, iż cała inwestycja ma kosztować 3.700.000 zł, z czego: dotacja Urzędu Marszałkowskiego 1.100.000 zł, pozostałe samorządy po 1.300.000 zł (35 %).  Zwrócił uwagę także na możliwość przedłużenia inwestycji o trzy lata, która jest planowana na lata 2011-2012. Ponadto powstanie kompleksu boisk, zapewne przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystyczno-sportowej i będzie wielką promocją naszej miejscowości. Jednocześnie podkreślił, że jeżeli samorządy nie dogadają się i nie wyrażą zgody na realizację zadania, to zadanie zniknie z wojewódzkiego katalogu planowanych inwestycji. Tak więc, realizacja tej inwestycji zależy od dobrej woli radnych Rady Miejskiej w Skępem. Jego zdaniem, skępski samorząd stać na wygospodarowanie odpowiednich środków finansowych, aby włączyć się w realizację tejże inwestycji.

Radny M. Redecki zwrócił uwagę radnym, aby przy podejmowaniu decyzji w sprawie budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem, pamiętali także o wsiach, gdzie spośród

Radny W. Wiśniewski zwrócił się z pytaniem dotyczącym kompetencji zarządzania obiektem, w przypadku jego wybudowania.

Zdaniem radnego powiatowego P. Wojciechowskiego, jest to sprawa oczywista. Jeżeli obiekt zostanie wybudowany wspólnie przez obydwa samorządy (po połowie poniesionych kosztów), zabezpieczając się przy tym stosownie podpisanymi umowami, to podobnie będzie wyglądało zarządzanie i funkcjonowanie tego obiektu. Podkreślił, że przez myśl by mu nie przeszło, aby jedna strona wykorzystała drugą. Dla przykładu podał wykorzystywanie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skępem na organizację Dni Skępego.

Radny M. Redecki zasugerował, że jak dojdzie do realizacji tejże inwestycji, należałoby się uprzednio zastanowić nad rodzajem nawierzchni boiska. Jego zdaniem, nie winna to być nawierzchnia sztuczna.

Zdaniem radnego W. Lewickiego, należałoby także wziąć pod uwagę budowę dróg na tzw. osiedlu za torami, po wybudowaniu w br. III etapu kanalizacji. Zwrócił się także z pytaniem do radnego powiatowego P. Wojciechowskiego: czy jeżeli przy Zespole Szkół w Lipnie będzie budowana hala sportowa, to Miasto Lipno będzie także partycypowało w kosztach jej budowy?

Przewodniczący rady odpowiadając na pierwszą część wystąpienia przedmówcy oznajmił, iż budowa dróg na osiedlu za torami jest już zaplanowana w wieloletniej prognozie finansowej – zaraz po oddaniu kanalizacji do użytku.

Radny W. Lewicki odpowiedział, że jeżeli gmina będzie zmuszona przez trzy lata zabezpieczyć środki finansowe na budowę kompleksu boisk sportowych, to skądś te pieniądze będzie trzeba wziąć.

Radny powiatowy P. Wojciechowski odpowiadając na drugą część wypowiedzi radnego W. Lewickiego poinformował, iż budowa hali sportowej przewidziana jest na lata 2013-2014 przy LO w Lipnie. Jeszcze raz nawiązując do budowy kompleksu boisk sportowych oznajmił, iż inwestycja ta jest potrzebna zarówno dla powiatu jak i miasta i gminy Skępe i nie rozumie wcześniejszych stwierdzeń i zapytań w tej kwestii. Według niego, jeżeli się nadarza niepowtarzalna okazja, wspólnymi siłami zrealizować tak potrzebną inwestycję, to należy koniecznie z niej skorzystać.

Przewodniczący rady dodał, iż miasto Lipno ma już pełnowymiarową halę sportową, natomiast miasto i gmina Skępe pełnowymiarowego boiska sportowego nie posiada.

Burmistrz wskazał na specjalnie wywołany przez niego (za pośrednictwem TV kablowej) ważny temat, jakim jest współfinansowanie gminy w budowie kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem. Jednocześnie zasugerował, aby dyskusję na ten temat już zakończyć i doprowadzić do spotkania radnych z przedstawicielami starostwa, w celu określenia zadań i celów finansowych. Nawiązując do Wieloletniego Programu Urzędu Marszałkowskiego zwrócił uwagę, na planowaną sztuczną nawierzchnię boiska, której jest przeciwnikiem.

Radny R. Targański oznajmił, iż wyborcy krytycznie ustosunkują się do radnych, jeżeli będą oni przeciwni inwestycji, na którą można pozyskać środki z zewnątrz. Jednoznacznie opowiedział się za włączeniem gminy w budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem.

Przewodniczący rady, trzymając się ustaleń podjętych podczas ostatniego posiedzenia komisji rady, aby wypracować stanowisko, co do zasadności partycypacji naszej gminy w budowie kompleksu boisk, poddał pod głosowanie następującą opinię rady:

OPINIA

Opinia Rady Miejskiej w Skępem podjęta na obradach V Sesji w dniu 25 marca 2011 r. w sprawie partycypacji miasta i gminy Skępe w inwestycji pn. Budowa kompleksu pełnowymiarowych boisk sportowych przy Zespole Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem:

-         za partycypacją inwestycji głosowało 11 radnych,

-         głosów przeciwnych oddano 0,

-         głosów wstrzymujących oddano 3.

 

P. Zbigniew Staniszewski zarzucił burmistrzowi brak odpowiedzi na jego pismo z dnia 14 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia oficjalnej informacji dotyczącej współpracy burmistrza ze Służbami Bezpieczeństwa PRL. Jego zdaniem, burmistrz jako osoba publiczna piastująca stanowisko urzędnicze, winien taką informację udzielić zwłaszcza, że informacje weryfikująco-lustracyjne dotyczące osób na stanowiskach urzędniczych są informacjami ogólnie dostępnymi – jawnymi.

Burmistrz odpowiedział, iż składał stosowne oświadczenie lustracyjne do wojewody i w tej sprawie nie będzie dyskutował.

P. Z. Staniszewski poprosił burmistrza o udostępnienie mu kserokopii złożonego oświadczenia lustracyjnego.

Burmistrz odpowiedział, aby po taką kserokopię oświadczenia lustracyjnego zwrócił się do wojewody. Ponadto poinformował, że takie oświadczenie lustracyjne składa każdy wójt, burmistrz. Na terenie powiatu jest trzech burmistrzów: w Dobrzyniu n. Wisłą, Lipnie i w Skępem. Oświadczył, iż ze Służbami Bezpieczeństwa nie współpracował, natomiast pozostali burmistrzowie współpracowali, gdzie jeden się przyznał do takiej współpracy i wobec niego nie wyciągnięto konsekwencji, a drugi zataił i jest zawieszony. Jednocześnie dodał, iż jako osoba prywatna, nie musi takiego oświadczenia lustracyjnego innym osobom udostępniać i jest to jego prywatna sprawa. Jeszcze raz oznajmił, iż będąc osobą publiczną takie oświadczenie lustracyjne składał i jeżeli by coś zataił, to zapewne nie byłby już burmistrzem.

Radny R. Szewczyk poruszył następujące kwestie:

-         składowania zużytego sprzętu AGD. Jego zdaniem, burmistrz winien wskazać miejsce składowania takiego sprzętu,

-         zaśmieconej ul. Plażowej i złożonej pryzmie asfaltu.

Burmistrz odpowiedział:

-         w sprawie zużytego sprzętu AGD zaproponował, aby doraźnie taki sprzęt składować na bazie u p. L. Stroińskiego, który później we własnym zakresie przewieziony zostanie na składowisko w Lipnie,

-         w sprawie zaśmieconej ul. Plażowej powiedział, iż problem śmieci po sezonie zimowym dotyczy całego miasta. W tym miejscu zaapelował do mieszkańców miasta i gminy o nie zaśmiecanie ulic i przydrożnych lasów oraz dbałość o czystość. Nawiązał także do akcji sprzątania świata organizowanych przez szkoły. Odnośnie zeskładowanego przy ul. Spacerowej asfaltu zapewnił, iż w najbliższym czasie zostanie on wykorzystany na remonty dróg gminnych.

Radny Roman Targański zwrócił się z pytaniami dotyczącymi: uszkodzonych ławek przy Al. 1 Maja i k. jeziora oraz naprawy dziur w drogach po sezonie zimowym.

Burmistrz w sprawie ławek odpowiedział, iż zakupione jest 10 szt. nowych, m. in. na Al. 1 Maja. Zapewnił także postawienie ławek na wyremontowanym skwerku. Przy tym poinformował, iż ławki należy wkopać albo zabetonować na stałe, żeby nie zginęły. Odnośnie łatania dziur po sezonie zimowym poinformował, iż gmina zakupiła część masy asfaltowej i należy poczekać aż się ociepli, gdyż wypełnianie dziur własny sposobem, jak choćby w ub. r., nie przynosi oczekiwanego skutku.

Radny R. Szewczyk poruszył problem bazy remontowej, która jest pod przewodnictwem p. L. Stroińskiego i która winna być wizytówką naszego miasta i gminy. Zaapelował o doprowadzenie tej bazy do porządku i kultury, głównie pod względem bytowym i socjalnym. Przy tym wyraził swoją nadzieję, że przez te cztery lata kadencji, baza zostanie zmodernizowana.

Burmistrz odpowiedział, iż w latach poprzednich przymierzano się do remontu tej bazy, ale za każdym razem były ważniejsze cele inwestycyjne.

Dyrektor SP w Skępem Maria Stankiewicz, odnosząc się do podjętej przez radę uchwały zmieniającej pensum dla dyrektora i wicedyrektora tejże szkoły zapewniła, iż nigdy w latach poprzednich nie dyskutowała o podejmowanych przez radę decyzjach w tej sprawie i zawsze je umiała uszanować. Nawiązała przy tym do kryteriów, jakimi kierowano się przy ustalaniu wysokości pensum. Jednakże, co do podjętej na dzisiejszych obradach uchwały, zwróciła się z pytaniem do przewodniczącego rady: co takiego się wydarzyło ostatnio, że zauważono te różnice w pensum? Dała także do zrozumienie, że zapewne na takie stanowisko nie wpłynął fakt zatrudniania od 9 lat kierownika administracyjnego szkoły, gdyż to nic nowego. Jej zdaniem, wydarzyło się coś innego, co miało wpływ na podjęcie takiej decyzji. Wskazała tutaj na zajście, jakie miało miejsce w dniu 10 grudnia 2010 r., kiedy to zawiesiła p. Kozłowskiego w czynnościach nauczyciela, za uchybienie godności zawodu. Rzecznik dyscyplinarny przy wojewodzie podtrzymał jej decyzję o uchybieniu godności zawodu za uderzenie siedmioletniego dziecka. Ponadto dołożył także zarzut niedostosowania wymagań edukacyjnych. Według jej opinii, to zaważyło na podjęciu przez radę uchwały o podwyższeniu dla niej i wicedyrektora szkoły pensum – to powód jedyny i oczywisty.

Przewodniczący rady odpowiedział, że o podjęciu przez radę przedmiotowej uchwały zaważyły przede wszystkim te 130 godziny płatnych zastępstw, jakie panie dyrektor i wicedyrektor szkoły realizowały przez okres dwóch miesięcy (XI-XII) zwłaszcza, że od dwóch lat obowiązuje zarządzenie burmistrza mówiące o tym, że dyrektorzy szkół nie powinni mieć nadgodzin, jak i zastępstw. Podjęta uchwała zlikwidowała pewne fikcje, o których mówił na ostatnim posiedzeniu komisji rady.

Dyr. M. Stankiewicz poprosiła o sprawdzenie ilości nadgodzin, jakie miał przewodniczący rady w poprzedniej kadencji, w tej samej gminie i jak to wyglądało w stosunku do innych dyrektorów.

Przewodniczący rady odpowiedział, iż te ilości nadgodzin zostaną sprawdzone.

P. Zdzisław Małkiewicz zarzucił przewodniczącemu rady, iż nie poinformował radnych i mieszkańców Skępego o sprawie radnego M. Webera. Zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie, radny M. Weber nie powinien być radnym w poprzedniej kadencji. W związku z tym, zwrócił się z pytaniem dotyczącym zwrotu pieniędzy za niesłusznie pobrane diety (ok. 8.400 zł) przez radnego. Ponadto zarzucił przewodniczącej i wiceprzewodniczącemu rady poprzedniej kadencji oraz radnym: R. Targańskiemu i M. Weberowi, że oszukiwali radnych. Zwrócił się z prośbą do radnych o ustosunkowanie się w tej sprawie, aby pieniądze za niesłusznie pobrane diety, zostały zwrócone do Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zdaniem przewodniczącego rady, dopóki nie zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie, pan M. Weber był radnym i nadal nim jest. Także stanowisko radcy prawnego w tej kwestii jest podobne i dopóki p. M. Weber był radnym, to przysługiwały mu diety. Ponadto dał do zrozumienia p. Z. Małkiewiczowi, iż obecnie mamy VI kadencję rady i ta sprawa obecnej rady nie interesuje i uważa ją za zamkniętą.

Kier. MGOPS E. Wojciechowska złożyła podziękowanie radnemu R. Szewczykowi za przekazywanie swojej diety na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.

Radna E. Jastrzębska złożyła serdeczne podziękowania ofiarodawcom: radnym Rady Miejskiej i radnym powiatowym, za przekazanie pieniędzy na rzecz chorej Paulinki Jabłońskiej.

Sołtys Żuchowa Andrzej Zawidzki złożył podziękowanie burmistrzowi, radnym oraz radnemu powiatowemu P. Wojciechowskiemu, za pomoc w organizacji rajdu terenowego.

Radny T. Kępczyński złożył podziękowanie burmistrzowi za ufundowanie nagród dla dzieci biorących udział w turnieju tenisa stołowego w Jarczewie (uczestniczyło 40 dzieci). Dyr. SP w Skępem p. M. Stankiewicz podziękował za przekazany do Jarczewa stół do tenisa stołowego, aczkolwiek zdaniem przewodniczącego rady pochodzący z Filii SP w Łąkiem.

P. Z. Małkiewicz zwrócił się z pytaniem do radnej E. Jastrzębskiej w sprawie finansowania prowadzonego przez nią kółka tanecznego w CKOR.

Radna E. Jastrzębska odpowiedziała, iż faktycznie prowadzi zajęcia w ramach kółka tanecznego dla ok. 30 dzieci. Jednocześnie poinformowała, iż zajęcia prowadzi społecznie, w ramach pobieranej diety i na uczestnictwo w nich dzieci, rodzice wyrazili zgodę.

Radny W. Lewicki poinformował zebranych o udziale w dniu 28 lutego br. w Sesji Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, podczas której wybierano m. in. przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (jednym z kandydatów był p. P. Wojciechowski). Jednocześnie zwrócił się z prośbą o zaplanowanie w przyszłym roku środków budżetowych na delegacje służbowe, w celu udziału w obradach sesji stowarzyszenia.

Następnie odnosząc się do ilości nadgodzin, o których mówiła dyr. SP w Skępem, poinformował zebranych o nadgodzinach:

-         przewodniczącego rady, który w roku szkolnym 2007-2008 miał dodatkowo 3 nadgodziny oraz sesję wyjazdową w ilości 5 godzin w SP w Wólce,

-         p. Jadwigi Pawskiej (przewodniczącej komisji rady V kadencji właściwej ds. oświaty), która w roku szkolnym 2008-2009 miała 5 nadgodzin w SP w Skępem i dodatkowo 9 godzin w SP w Wólce oraz w roku szkolnym 2009-2010 miała 1 nadgodzinę w SP w Skępem i 10 dodatkowych godzin w SP w Wólce.

Przewodniczący rady, zwracając się do radnego W. Lewickiego oznajmił mu, iż nie odróżnia on nauczyciela od dyrektora. Po to dyrektorom obniża się pensum, aby nie mieli oni nadgodzin i zastępstw, ażeby zajmowali się szkołą. W tym miejscu jeszcze raz odniósł się do wydanego zarządzenia burmistrza zgodnie z którym, dyrektorzy szkół nie powinni mieć nadgodzin ani zastępstw.

Sołtys Łąkiego Stanisław Świerzyński wskazał na konieczność postawienia tablicy informującej nazwę wsi Łąkie – na początku wsi k. posesji p. Kawczyńskiego.

Burmistrz zapewnił, iż zajmie się tą sprawą.

Wyraził także swój optymizm, co do dokończenia oświetlenia ulicznego we wsi Wólka (13 lamp).

    

Pkt 17

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady V Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski