UCHWAŁA Nr XVIII/116/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 grudnia 2004 r.

 

w sprawie: stawek za

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz.43 z późn.zm.)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

Określa opłatę za zużycie 1 m3 wody z wodociągu miejskiego w Skępem oraz z wodociągu wiejskiego w Kukowie i Wólce na 2005 r. w wysokości 1,33 zł + VAT.

 

§  2

Określa opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2005 rok w wysokości 1,79 zł + VAT za 1 m3 ścieków przyjmując do obciążenia zrzut ścieków :

a) w ilości 80% w stosunku do pobranej wody na cele socjalno-bytowe.

b) w ilości 100 % w stosunku do pobranej wody na cele przemysłowe.

 

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 r.

Burmistrz
       Andrzej Gatyński