Działając na podstawie Uchwały nr XLI/287/10 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Skępe w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ogłasza nabór wniosków
w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Skępe

 

I. Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

 

II. Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania
w konkursie wynosi: 15 000 zł.

 

III. Na podstawie zapisów Uchwały Nr XLI/287/10 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Skępe o dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego,
a obiekt zabytkowy usytuowany jest na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 

IV. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

1)         sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)         przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3)         wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)         opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)         wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)         sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)         zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)         stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)         odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)       odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11)       odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)       modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)       wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)       uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)       działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)       zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17)       zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

V. Dotacja z budżetu Gminy Skępe na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty, a w przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Skępe wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

VI. Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem dotacji musi nastąpić w 2011 roku, przy czym szczegółowe terminy, a tym termin rozliczenia zostanie określony w umowie zawartej pomiędzy dotującym a dotowanym.

 

VII. Termin składania wniosków:

od 07 czerwca 2011 do 21 czerwca 2011 r.

w godzinach od 7.30 – 15.30 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz 8.00 – 16.00 we wtorki (w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. 5)

 

Wnioski należy złożyć na  wzorze wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane!

 

Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela

 

Załączniki:

  1. zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta i gminy Skępe;
  2. Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Skępe;
  3. Sprawozdanie z realizacji zadania

 

 

 

Skępe, dnia 07.06.2011 roku

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej Gatyński