UCHWAŁA Nr XVIII/115/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2005 rok.

           

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdzić program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Burmistrz
       Andrzej Gatyński