UCHWAŁA Nr XVIII/114/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Skępem


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn.zm.)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje

 

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w Skępem oznaczonej w ewidencji gruntów obręb: Skępe nr 1 jako działki nr 135/1 i 136/2 o łącznej pow. ok.

2. Wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w Skępem oznaczonej w ewidencji gruntów obręb: Skępe nr 1 jako działka nr 70/2 o pow. ok. 0,30 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 29958.

 

§ 2

Tracą moc uchwały:

Uchwała Nr VI/48/2003 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Skępem.

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Skępem.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
       Andrzej Gatyński