Skępe, dnia 10.08.2011r.

OŚ.6220.4.3.2011  

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

      Zgodnie z   art. 30 i art. 33  ust. 1 pkt 5 i ust. 2  ustawy z dnia 3  października  2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 – ze. zm.),

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

podaję do publicznej wiadomości, że  w dniu  10.08.2011r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami obiektowymi w miejscowości Wólka, gmina Skępe”

 

Informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z zebranymi materiałami w sprawie  niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 tel. (054) 287 85 33 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie BIP Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Skępe