UCHWAŁA Nr XVIII/112/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

w sprawie : utraty mocy uchwał: nr XIV/97/2004 dnia 19 maja 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i nr XV/103/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm)

 

RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje :

 

§ 1

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Skępem nr XIV/97/2004 z dnia 19 maja 2004 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Skępem nr XV/103/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
       Andrzej Gatyński