Uchwała Nr VII/64/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kukowo, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe na rzecz współużytkowników wieczystych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675 ) art.13 ust.1, art.32art. 37 ust. 2 pkt 5, art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323), uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe położonej w miejscowości Kukowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/3 o powierzchni 0,0900 ha, w obrębie Kukowo, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 21065 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski

obrazek