Uchwała Nr VII/65/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skępe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) art.13 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323), uchwala się, co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowych o pow. ok.0,01 ha, stanowiącej własność Miasta Gminy Skępe, położonych w Skępem, obręb nr 8, oznaczonych jako działka nr ew. 803/2 o pow. 2,7000 ha, objętej księgą wieczystą KW 00020586/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie i działka nr ew. 804/2 o pow.0,3500 ha, objętej księgą wieczystą KW 21805 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 806/1 obręb 8, o pow. 0,0514 ha, objętej księgą wieczystą KW 00036574/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie, będącej własnością Pani Ireny i Jana Marcinkowskich. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski

 

 

obrazek