Uchwała Nr VII/67/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza w Skępem, uchwala się, co następuje : 

§ 1. 1) W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinarnym, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe występuje do: 

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, 

- Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem, 

- Policji w Skępem, 

- Dyrekcji Szkół i Przedszkoli w Skępem, 

- Przychodni Zdrowia w Skępem, 

- Sądu Rejonowego w Lipnie, 

- wybranych organizacji pozarządowych, 

o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu Interdyscy-plinarnego także do innych podmiotów niż wskazane w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3) Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nastę-puje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe 

4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z prośbą o odwołanie. 

5) O odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. 

6) Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. 

§ 2. 1) Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie dzia-łań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

2) Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Skępe w zarządzeniu o powołaniu członków tego Zespołu. 

3) Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, zwany dalej Przewodniczącym Zespołu. 

4) Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu. 

5) Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby niebędące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność. 

6) Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja działająca na terenie gminy Skępe na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych 

7) Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, do którego zadań należy: przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia, sporządzanie protokołu posiedzenia, przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji w jego imieniu. 

§ 3. 1) W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

2) Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu spośród przedstawicieli, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 

3) W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Inter-dyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej. 

4) Do zadań poszczególnych grup roboczych należy przede wszystkim: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także efektów tych działań. 

5) Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Ze-spół Interdyscyplinarny lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 

6) Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski