PROTOKÓŁ NR VII/VI/2011

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  27 czerwca 2011 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1130 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem         - wg załączonej listy obecności

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

2. Zaproszeni goście                                - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                        - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                   - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

VII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając zaproszonych: mł. insp. Dariusza Garbarczyka Komendanta PP w Lipnie i bryg. Ireneusza Poturalskiego Komendanta PSP w Lipnie, radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego Piotra Wojciechowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr VI/VI/2011 z dnia 30 maja 2011 roku

 

Do protokołu Nr VI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu). Jednocześnie przypomniał o zgłoszonym wniosku (w załączeniu) podczas ostatniego posiedzenia komisji rady w sprawie wycofania z projektu porządku obrad punktu 9 dotyczącego projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w m. Skępe (przy cmentarzu).

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (głosowało 15 radnych):

-         za przyjęciem wniosku oddano 12 głosów,

-         głosów przeciwnych oddano 2,

-         głosów wstrzymujących oddano 1.

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu porządku obrad sesji, który został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 2

Przedstawienie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2010 r.

 

 

Sprawozdanie z działalności KPP w Lipnie w 2010 r. przedstawił Komendant mł. insp. Dariusz Garbarczyk (teczka UMiG.0004.2011), zwracając uwagę na dobrze układającą się współpracę miejscowej policji z samorządem gminnym, za co złożył serdeczne podziękowania i zwrócił się z prośbą o przychylność i dalszą współpracę w tej materii.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Wojciech Lewicki zwrócił się z pytaniem dot. wyposażenia Policji w sprzęt komputerowy.

Komendant D. Garbarczyk odpowiedział, iż generalnie jest zadowolony z usprzętowienia komputerowego Policji (także Posterunku w Skępem). Jednakże przyznał, iż miejscowi policjanci nie mają dojścia do Internetu, co zapewne bardzo im utrudnia komunikację.

Przewodniczący rady obiecał, w imieniu samorządu gminnego, dalszą współpracę i pomoc w miarę posiadanych możliwości.

 

Pkt 3

Przedstawienie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w 2010 r.

 

Komendant bryg. Ireneusz Poturalski zapoznał zebranych z „Analizą stanu bezpieczeństwa Miasta i Gminy Skępe w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.”( teczka UMiG.0004.2011).

Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji.

 

Pkt 4

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2011 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się.

Radny Ryszard Szewczyk zgłosił wniosek, aby w zamian zwiększenia środków na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum miasta Skępe” o kwotę 60.000 zł, przeznaczyć tą kwotę na zadanie związane z remontem odcinka kanalizacji przy ul. Spacerowej w Skępem.

Przewodniczący rady, nawiązując do ostatniego wspólnego posiedzenia komisji rady oznajmił, iż zgodził się z przedstawionymi przez burmistrza argumentami, aby z kapitalnym remontem nawierzchni drogi przy ul. Al. 1 Maja poczekać do zakończenia budowy kanalizacji na tym odcinku. Dlatego też zgłosił inny wniosek, aby w zamian przebudowy nawierzchni drogi gminnej: Boguchwała – Grabówiec (100.000 zł), wprowadzić nowe zadanie pn. remont nawierzchni drogi przy ul. Płockiej                         w Skępem.

Zgłoszonymi wnioskami nie krył zaskoczenia radny Witold Jankowski, gdyż na ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji rady jej członkowie ostatecznie opowiedzieli się za przyjęciem zgłoszonych propozycji. Jego zdaniem, droga do Boguchwały jest jak najbardziej potrzebna, a niedofinansowanie rewitalizacji skępskiego rynku może zachwiać tą inwestycją.

Podobnego zdania był radny Mirosław Redecki i zaapelował o większą dbałość na wsiach.

Radny Wojciech Lewicki wskazał na fatalny stan dróg na obrzeżach  Skępego i osiedlach za torami, gdzie m. in. skanalizowana jest już ul. Wrzosowa.

Burmistrz oznajmił, iż przeznaczenie kwoty 100.000 zł na przebudowę drogi Boguchwała – Grabówiec jest kontynuacją wcześniej rozpoczętej inwestycji. Ponadto drogą tą jeżdżą autobusy i jej dokończenie przebudowy jest jak najbardziej wskazane. Zwrócił uwagę także na fakt, iż na wsiach poza budową wodociągów i naprawą dróg wiejskich tłuczniem, tak w zasadzie nic więcej się nie robi. Odnośnie naprawy dziur w drodze przy ul. Al. 1 Maja (na odcinku od Domu Handlowego GS w stronę ul. Rynek) powiedział, że planuje się w tym celu zakupić masę asfaltową. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby przyjęli przedstawiony wariant projektu uchwały, który na obecną chwilę jest bardziej „pragmatyczny pod działalność samorządu”. Jednocześnie dodał, iż sugerowane przesunięcie kwoty 60.000 zł z dokończenia rewitalizacji rynku na naprawę odcinka kanalizacji przy ul. Spacerowej – i tak nie wystarczy. Jeszcze raz zasugerował, aby przyjąć projekt uchwały w takiej formie, w jakiej została wywołana.

Radny Wiesław Wiśniewski opowiedział się za opcją przyjętą na piątkowej komisji rady – wariantem przygotowanym przez burmistrza. Jednocześnie oznajmił, iż na zgłoszone wnioski nie jest przygotowany i trudno byłoby mu głosować za którąś ze zgłoszonych propozycji.

Przewodniczący rady ustosunkował się do wyrażonych wątpliwości w przedmiotowej sprawie. Nawiązując do wcześniej zgłaszanych wniosków i sugestii odnośnie naprawy odcinka kanalizacji przy ul. Spacerowej zarzucił, iż od kilku miesięcy problem ten nie został rozwiązany. Dlatego jego zdaniem, zgłoszony wniosek ma na celu wymuszenie, aby coś w tej sprawie zrobić. Odnośnie drogi do Boguchwały oznajmił, że planowany jest do przebudowy jedynie odcinek ok.

Zaprzeczył tym słowom radny Wojciech Lewicki mówiąc, iż ul. Wrzosowa nie jest ujęta w WPF, a jest już skanalizowana.

Powracając jeszcze do przebudowy drogi Grabówiec – Boguchwała nadmienił, iż praktycznie co roku jest ona robiona pewnymi odcinkami, do których jest bardzo wiele zastrzeżeń. Zaapelował, aby przyjrzeć się bardziej jakości wykonywania tych dróg, ażeby podobnych błędów nie popełniać w przyszłości i „nie wyrzucać pieniądzy w błoto”. Wyraził swoje zdziwienie wobec tych radnych, którzy domagają się budowy dróg gminnych na wsiach, nie zwracając w ogóle uwagi na jakość ich wykonania. Zwrócił także uwagę na konieczność remontów dróg w mieście, aby co roku oddawać do użytku chociażby jedną ulicę, gdyż „stolicy naszej gminy to się winno należeć i nie może być tak , aby była traktowana po matoszemu”.

Radny Roman Targański zarzucił, iż od zgłoszonego 2 miesiące temu wniosku przez radnego Wojciecha Lewickiego w sprawie naprawy odcinka kanalizacji przy ul. Spacerowej, nic nie zrobiono. Odnośnie rewitalizacji rynku przypomniał, że zgodnie z planem miała być zakończona do końca czerwca. Jego zdaniem należałoby ogłosić nowy przetarg.

Zdaniem radnego Ryszarda Szewczyka, jeżeli na przebudowę drogi do Boguchwały jest opracowana dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę oraz dotacja z zewnątrz, to winno się ją robić. Zwrócił uwagę przy tym, aby przebudowa była robiona zgodnie z dokumentacją, a nie jak do tej pory było.

Burmistrz odpowiedział, że pozwolenia na przebudowę tejże drogi nie ma, gdyż jest to kontynuacja inwestycji wcześniej już rozpoczętej. Odnośnie dotacji oznajmił, iż zapewniono go w Urzędzie Marszałkowskim o przekazaniu części pieniędzy w ramach dotacji na dokończenie tej inwestycji.

Odnośnie rewitalizacji rynku radny Ryszard Szewczyk opowiedział się za ogłoszeniem nowego przetargu, jeżeli w kosztach wcześniej odbytego przetargu się nie zmieszczono.

Nie zgodził się ze słowami przewodniczącego rady radny Mirosław Redecki. Jego zdaniem, nie wszystkie drogi są źle wykonane i dla przykładu podał właśnie drogę Grabówiec – Boguchwała, gdzie ludzie są zadowoleni, że mogą w ogóle przejechać.

Przewodniczący rady odpowiedział, iż w większości stan nowo przebudowanych dróg po roku lub dwóch latach jest gorszy, aniżeli przed ich budową i to właśnie uważa za „dramat, gdyż są to co najmniej setki tysięcy zł wyrzuconych w błoto”. Jednocześnie zapewnił, iż nie „przekreśla” przebudowy drogi do Boguchwały, a jedynie sugeruje zmianę priorytetów i dokończenie jej przesunąć trochę w czasie. Według niego zaniedbywane są od pewnego czasu skępskie sprawy i należałoby najpierw coś zrobić dla miasta, nie zapominając oczywiście o wsiach.

Zdaniem burmistrza przesunięcie przebudowy tej drogi w czasie (wrzesień – październik) może się okazać zbyt późne, co może wpłynąć na jakość jej wykonania. Odnośnie stanu przebudowywanych dróg powiedział, że duży wpływ na to ma zbyt duży tonaż przemieszczających się nimi samochodów. Oznajmił, iż jego założeniem było pobudowanie dróg tańszą metodą, aby społeczeństwo mogło z nich korzystać, a nie ciężarowe samochody. Jeszcze raz zaapelował do radnych, aby pozostawili przedstawiony przez niego projekt uchwały bez zmian.

Argumenty przedłożone przez burmistrza przewodniczący rady nazwał „opowiadaniem bajek”. Problem tych dróg nie polega na tym, że jeżdżą nimi ciężarowe samochody lecz na tym, że nie ma na nich połowy materiału, który winien w te drogi być wbudowany zgodnie z projektem. To jest właśnie podstawowy „ból” i dlatego ten „niecny proceder należy przerwać”.

Radny Jarosław Gołębiewski zasugerował, aby wystąpić do Policji o wzmożenie kontroli na drogach gminnych pod względem respektowania znaków drogowych, ograniczających tonaż poruszanych po nich pojazdów samochodowych.

Technologię budowy dróg gminnych (z jakich warstw winny się składać), zgodnie z opracowaną dokumentacją, przybliżył radny Ryszard Szewczyk. Zwrócił uwagę na fakt, iż zgodnie z opracowanymi dokumentacjami, technologia budowy wszystkich dróg jest prawie taka sama – z takich samych warstw winny się składać – lecz ich jakość wykonania jest już bardzo zróżnicowana. Dla przykładu podał drogę wykonaną zgodnie      z dokumentacją: Boguchwała – Grabówiec oraz źle wykonane jak: do Żuchowa                          i Franciszkowa.

Na inne podłoże gruntowe budowanych dróg (Boguchwała i Żuchowo) wskazał radny Mirosław Redecki (Boguchwała – żwir, Żuchowo – glina), co mogło być przyczyną jakości ich wykonania.

Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, iż na prośbę mieszkańców wsi Żuchowo, zamiast 500-600 m drogi, pobudowano 1200 m i stąd wynikła różnica w jakości jej wykonania. Jednocześnie poinformował, iż wykonawca zobowiązał się w ramach gwarancji usuwać wszelkie usterki.

Nawiązując do kampanii przedwyborczej, radny Witold Jankowski przypomniał przewodniczącemu rady jak mówił o priorytecie budowania dróg wiejskich, a teraz zmienił zdanie. Opowiedział się za zgłoszonymi przez burmistrza zadaniami inwestycyjnymi.

Przewodniczący rady odpowiedział, że jest za budowaniem zarówno dróg wiejskich jak i miejskich, a jedynie na obecną chwilę proponuje zmianę przeznaczenia tych 100.000 zł.

Głosowanie zgłoszonych wniosków

1.        Wniosek zgłoszony przez radnego Ryszarda Szewczyka, aby w zamian zwiększenia środków na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum miasta Skępe” o kwotę 60.000 zł, przeznaczyć tą kwotę na zadanie związane z remontem odcinka kanalizacji przy ul. Spacerowej w Skępem.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów (za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów).

Skarbnik zwróciła uwagę, iż treść przyjętego wniosek będzie należało doprecyzować na zadanie inwestycyjne związane z remontem przepompowni ścieków przy ul. Spacerowej.

2.        Wniosek zgłoszony przez przewodniczącego rady, aby w zamian przebudowy nawierzchni drogi gminnej: Boguchwała – Grabówiec (100.000 zł), wprowadzić nowe zadanie pn. remont nawierzchni drogi przy ul. Płockiej w Skępem.

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem wniosku oddano 6 głosów,

- głosów przeciwnych oddano 9.

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) skarbnik zwróciła uwagę, iż ma ona ścisły związek z poprzednio przyjętą uchwałą zmieniającą budżet gminy.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych położonych w m. Jarczewo

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił burmistrz (w załączeniu).

Z pytaniem dotyczącym wysokości kwoty kupna nieruchomości zwrócił się radny Jarosław Gołębiewski.

Burmistrz odpowiedział, iż wartość działki wyceniona została na kwotę 4.200 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Kukowo, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe na rzecz współużytkowników wieczystych

   

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowych położonych w m. Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

 

Pkt 10

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła kier. MGOPS Ewa Wojciechowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego dopraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła kier. MGOPS.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 12

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika jednostki organizacyjnej gminy

 

            Przewodniczący rady przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu).

Do uzasadnienia projektu uchwały odniósł się radny Wojciech Lewicki (w załączeniu). Zgłosił formalny wniosek o zmianę treści § 1 projektu uchwały na: „§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania kierownika jednostki organizacyjnej gminy uznać skargę za niezasadną”.

Zdaniem radnego Mirosława Redeckiego przedmiotowa sprawa winna być rozpatrzona na forum rady pedagogicznej szkoły.

Przewodniczący rady odpowiedział, iż zgodnie z obowiązującym prawem w tej materii, organem władnym do rozpatrywania skarg jest rada gminy i tak też się stało. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Wojciecha Lewickiego przyznał, iż każdemu kogo skarga dotyczy ma prawo obrony – odwoływania się do organów nadrzędnych.

Radny Wojciech Lewicki nawiązując do zaistniałego incydentu w Filii Szkoły Podstawowej w Łąkiem, cytując słowa przewodniczącego rady wygłoszone na grudniowej sesji rady: „Oświadczam, że Sesja rady Miejskiej nie jest miejscem, gdzie rozwiązuje się sprawy w zakresie nadzoru pedagogicznego szkół” zarzucił mu, że teraz stanowiska tego nie podtrzymuje.

Przewodniczący rady odpowiedział, iż w przedmiotowej sprawie rada rozpatruje skargę w trybie art. 229 k.p.a. Natomiast w przypadku incydentu w Łąkiem żadnej skargi nie było i dlatego rada tym się nie zajmowała.

Nie zgodził się z tymi argumentami radny Wojciech Lewicki, zdaniem którego wówczas też była skarga, która dotarła aż do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Dyscyplinarnego dla nauczycieli przy wojewodzie.

Przewodniczący rady ponownie oznajmił, iż żadna skarga nie wpłynęła ani do burmistrza jak i rady.

Burmistrz odnosząc się do przedmiotowej sprawy przypomniał, iż w ub. kadencji rady padł ofiarą podobnej sprawy, kiedy to zgłoszono na niego wniosek do wojewody o łamanie prawa. Przyznał, iż jest przekonany, że ta sprawa skończy się podobnie jak jego w poprzedniej kadencji. Następnie poinformował, iż zgodnie z procedurą administracyjną przekazał zgłoszoną do niego skargę do rozpatrzenia przez radę, aczkolwiek jego zdaniem, p. Tężycka winna w tej sprawie zwrócić się do rady pedagogicznej szkoły. Pomijając ten organ, zlekceważyła swojego pracodawcę. Zaapelował do radnych, aby nie rozgrywać prywatnych rozrachunków na forum Rady Miejskiej.

Przewodniczący rady oznajmił, iż nie rozumie związku ze sprawami z poprzedniej kadencji rady, a obecnej. Zwracając się do burmistrza powiedział, że problem nie polega na jakichś prywatnych rozrachunkach tylko na tym, że jakieś jednostki organizacyjne gminy traktowane są jak „prywatne folwarki”. Demokracja polega na tym, że większość ma rację – „jak pan miał większość to było dobrze, jak pan tej większości ewentualnie nie ma, to jest źle”.

Głosowanie zgłoszonego wniosku

 Radny Wojciech Lewicki zgłosił wniosek o zmianę treści § 1 projektu uchwały na: „§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania kierownika jednostki organizacyjnej gminy uznać skargę za niezasadną”.

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem wniosku oddano 7 głosów,

- głosów przeciwnych oddano 7,

- głosów wstrzymujących oddano 1.

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania nie została przyjęta zwykłą większością głosów (głosowało 15 radnych).

- za przyjęciem uchwały oddano 7 głosów,

- głosów przeciwnych oddano 7,

- głosów wstrzymujących oddano 1.

 

Pkt 13

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-       wydanych zarządzeń (2);

-       wykonania uchwał VI Sesji Rady Miejskiej;

-       prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-       zamówień publicznych;

-       projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-       robót melioracyjnych;

-       zaopatrzenia wsi w wodę;

-       utrzymania dróg gminnych;

-       budowy sieci kanalizacyjnej w Skępem – III etap (bez zmian w porównaniu do poprzedniej sesji).

Ponadto poinformował o:

-         warunkach jakie należy spełnić, aby móc się ubiegać o dofinansowanie zdejmowania eternitu z dachów. Koniecznym jest opracowanie na szczeblu gminy programu w tym zakresie,

-         liczebności mieszkańców gminy i miasta (4242; 3610),

-         zbiórce sprzętu RTV i AGD.

 

Pkt 14

Wolne wnioski i zapytania

 

Radny Ryszard Szewczyk zwrócił się do burmistrza z pytaniami dotyczącymi:

-         zarwanego przepustu na drodze w kierunku J. Łąkie k. hotelu „Diana”,

-         usuwania usterek na obiektach gminnych w ramach okresów gwarancyjnych, szczególnie po termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skępem, gdzie przed wejściem do budynku odpadł tynk. Jego zdaniem, na tym obiekcie jest jeszcze dużo więcej usterek, które winny być wykonane w ramach gwarancji. Przy tym przypomniał, iż na termomodernizację budynku szkoły okres gwarancyjny jest do końca 2013 r., a więc nie został przedłużony do 8 lat, jak zapewniał wykonawca,

-         wystosowania pism do wykonawców w celu naprawy dróg gminnych w ramach okresów gwarancyjnych i określenie terminów usunięcia wskazanych usterek.

Burmistrz oznajmił, iż na zadane pytania udzieli pisemnej odpowiedzi.

 

Radny Roman Targański zwrócił się z pytaniami dotyczącymi odebranych odcinków budowy III etapu kanalizacji oraz budowy kładek na rzece Mień.

Burmistrz odnośnie budowy kładek odpowiedział, iż prawdopodobnie w miesiącu sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

Informacji dotyczącej odbioru odcinków budowanej kanalizacji, a także stanu przepompowni przy ul. Spacerowej (pytanie zadane podczas ostatniego posiedzenia komisji rady) odpowiedzi udzielił insp. Marian Gabryszewski. Dokonano odbioru odcinków kanalizacji, które faktycznie zostały wykonane. Zgodnie z załącznikiem do protokołu odbioru tych odcinków, wykonawca (firma „Chemex”) został zobowiązany do dokonania wyceny wykonanych robót zgodnie z przyjętym harmonogramem                       i przedstawienie insp. nadzoru. Jednakże insp. nadzoru nie opisze wystawionych przez wykonawcę faktur, dopóki nie zostanie wprowadzony aneks do zawartej umowy, gdyż płatność miała być realizowana etapami, po odbiorze odcinków kanalizacyjnych do przepompowni, czego wykonawca nie wykonał. Ponadto pismem z dnia 20 czerwca br. wykonawca został zobowiązany do wznowienia prac i wykonania zaległości zgodnie z opracowanym harmonogramem. Jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania wspomnianego pisma wykonawca nie podejmie działań, nastąpi zerwanie umowy. Dopiero po zrealizowaniu tych prac i opracowaniu nowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej, będzie możliwe przeprowadzenie przetargu.

Odnośnie przepompowni na ul. Spacerowej (przy GS „SCH”), jego zdaniem problem tkwi w mało wydajnych, przestarzałych i skorodowanych pompach, a nie średnicach rur kanalizacyjnych. Ponadto w czasie deszczu, ilość zgromadzonych ścieków praktycznie się podwaja. Podobnie krytyczny stan pomp jest w przypadku przepompowni na rogu ulic Kujawskiej i Sportowej.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Ryszard Szewczyk wyraził swój sprzeciw odnośnie zmianom zawartej umowy i płaceniu wykonawcy za prace kanalizacyjne, które wg niego zostały źle zrobione. Ponadto zasugerował, aby tym tematem bliżej zajął się radca prawny urzędu i znalazł takie rozwiązanie prawne, aby można było jak najszybciej zerwać umowę i ogłosić nowy przetarg.

Insp. M. Gabryszewski poinformował, że przeprowadzone próby na odebranych odcinkach kanalizacyjnych wypadły pomyślnie i nie było żadnych ubytków wody po napełnieniu ich.

Radny Roman Targański zwrócił uwagę na fakt, iż pompy na przepompowni przy ul. Spacerowej były wymieniane 3 lata temu, więc nie są przestarzałe.

Insp. M. Gabryszewki odpowiedział, iż ich wydajność jest zbyt mała i nadają się one wyłącznie do mniejszych przepompowni. Ponadto należy dostosować wydajność pomp do budowy III etapu kanalizacji, gdzie ilość odprowadzanych ścieków będzie o wiele większa.

Radny Roman Targański zaapelował, aby problem przepompowni na ul. Spacerowej jak najszybciej rozwiązać.

Zdaniem mieszkańca Skępego p. Tomasza Matuszczaka, to nie wina pomp wylewających się ścieków z przepompowni przy ul. Spacerowej, lecz odprowadzanie przez ok. 90 % ludności wody deszczowej do sieci kanalizacyjnej. Jego zdaniem ten proceder winien być jak najszybciej przerwany.

Przewodniczący rady stwierdził, iż zadania w tej sprawie nie idą w tym kierunku, co powinny.

Podobnego zdania był radny Wiesław Wiśniewski i zaapelował, aby podjąć skuteczne działania zmierzające do uregulowania tegoż procederu.

Przewodniczący rady dodał, iż bezkarność ludzka rodzi łamanie prawa.

Radny Jarosław Gołębiewski stwierdził, iż nareszcie dochodzi się do sedna sprawy, gdzie główną przyczyną przelewania się ścieków z przepompowni jest odprowadzanie przez mieszkańców wody deszczowej do sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie zarzucił burmistrzowi, iż przykład odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji daje sam Urząd Miasta i Gminy, gdzie pracownicy gminni sami podłączyli rurę odprowadzającą deszczówkę do kanalizacji k. posesji p. Szeflera przy ul. Sierpeckiej. Zasugerował, aby w tym zakresie wywołać stosowną uchwałę.

Sekretarz Józef Sobociński poinformował, iż od 2006 r. obowiązuje uchwała rady w tej materii (wprowadzająca regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie).

Radny Jarosław Gołębiewski zaapelował do burmistrza o jak najszybsze przeprowadzenie kontroli posesji pod kątem podłączenia deszczówek do sieci kanalizacyjnej.

Burmistrz odpowiedział, że jak tylko konserwatorzy gminni powrócą ze zwolnień chorobowych, to zleci im przeprowadzenie kontroli.

P. T. Matuszczak zaproponował wynajęcie firmy, która sprawnie – za pomocą dymu – wskazałaby na podłączenia deszczówek do kanalizacji.

 

Radny powiatowy Piotr Wojciechowski zabrał głos w sprawach:

-         budowy boiska przy Zespole Szkół w Skępem. Poinformował o odbytym w dniu 16.06. br. spotkaniu, w którym uczestniczył architekt. Dokonano analizy zakresu prac budowy pełnowymiarowego boiska sportowego z nawierzchnią trawiastą i bieżnią. Opracowany zostanie kosztorys przedsięwzięcia z częścią bieżni tartanowej – 110 m. Pozostała część bieżni ma być żużlowa. Po opracowaniu kosztorysu planuje się zorganizować spotkanie przedstawicieli obydwu samorządów, zapoznając ich z obranymi koncepcjami. Wyraził przy tym swoje ubolewanie z rezygnacji budowy całego kompleksu sportowego – wg wcześniejszej wersji, co byłoby bez wątpienia wizytówką zarówno dla miasta i gminy Skępe jak i powiatu lipnowskiego. Przy tym dodał, iż samorząd gminny na realizację zadania zaproponował kwotę 100.000 zł;

-         trafności decyzji przekształcenia szpitala powiatowego w spółkę z o. o. Zwrócił uwagę na bilansowanie się spółki i realizowanie licznych inwestycji oraz zakupów sprzętu i urządzeń medycznych;

-         termomodernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Skępem.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Przewodniczący rady oznajmił, iż kwotę 100.000 zł, bez konsultacji z radnymi, zaproponował sam p. burmistrz.

Radny Piotr Wojciechowski powiedział, iż rezygnacja z budowy kompleksu sportowego jest porażką i dużą stratą dla mieszkańców miasta i gminy Skępe.

Radny Roman Targański zwrócił się z pytaniem dotyczącym planowanej liczby torów bieżni wokół boiska. Jednocześnie podniósł, iż budowa części bieżni tartanowej i części żużlowej w XXI w. jest porażką.

Radny Piotr Wojciechowski odpowiedział, iż planuje się 6 torów bieżni tartanowej i 4 tory bieżni żużlowej.

 

P. Zdzisław Małkiewicz zarzucił radnym brak dbałości o pieniądze podatników. Odniósł się do wydatków KS „Błękitni Skępe” w przeciągu ostatnich 3 lat w kwocie 66.000 zł. Zarzucił klubowi gromadzenie wyłącznie dorosłych zawodników, brak rozwoju i zachęcania do uprawiania sportu oraz wydawania zbyt dużych pieniędzy na nagrody (dresy sportowe). Następnie poruszył sprawę, nieprawnie jego zdaniem, pobieranych diet przez radnego Mieczysława Webera w kwocie ponad 9.000 zł. Zaapelował także do burmistrza, o zwrócenie większej uwagi w sprawach niegospodarności klubu.

Burmistrz odpowiadając na przedstawione zarzuty poinformował, iż w najbliższy czwartek (zgodnie z sugestią członków zarządu klubu) dojdzie do spotkania z przedstawicielami klubu, gdzie omówione zostaną wszelkie kwestie związane z jego działalnością.

Członek Zarządu KS „Błękitni Skępe” Dariusz Muszałowski, odnosząc się do zarzutu niegospodarności klubu przypomniał p. Zdzisławowi Małkiewiczowi, jak w 2004 r. będąc prezesem klubu miesięcznie wydawano na pensję 1100 zł, co w skali roku wyniosło 13.200 zł. Fakt ten poddał zebranym pod rozwagę.

 

Radny Wojciech Lewicki w im. Koła Polskiego Związku Niewidomych i Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów zaprosił wszystkich radnych na ognisko integracyjne w dniu 21 lipca br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Jawor”.

 

Burmistrz zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i gminy na piknik nad J. Skępskim Wielkim w dniu 24 lipca br. Od rana planowany jest turniej piłki siatkowej plażowej, którego organizatorem jest KS „Błękitni Skępe”.

 

Radny Mirosław Redecki zaoferował pomoc przy renowacji boiska sportowego przy ul Sportowej.

 

Radny Witold Jankowski zwrócił się z pytaniem dotyczącym remontu drogi powiatowej: Grabówiec – Kukowo.

Radny Piotr Wojciechowski odpowiedział, że droga ta została ujęta w budżecie powiatu w br., natomiast zakończenie remontu przewidziano w 2012 r.

 

Radny Roman Targański nawiązując do poprzedniej sesji rady, kiedy to p. Zdzisław Małkiewicz zarzucił radnemu Mieczysławowi Weberowi, że uciekł z końca obrad, aby uniknąć obecności przy poruszanej jego sprawie oznajmił, iż radny Weber zwolnił się u przewodniczącego rady, gdyż zmarł mu brat. Zaapelował, aby sprawę radnego Mieczysława Webera definitywnie zakończyć, a jeżeli p. Zdzisław Małkiewicz ma jakieś wątpliwości, niejasności, niech swoich racji szuka przed sądem.

 

Pkt 25

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski