Skępe, dn. 22.09.2011r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skępem uchwały nr VIII/72/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87 – 630 Skępe w terminie do dnia 14.10.2011r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej Gatyński