Uchwała Nr IX/76/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami), uchwala się, co następuje : 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Skępe pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2011rok, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Powiatem Lipnowskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski


 

Uzasadnienie

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie wystąpił z prośbą o wsparcie i przekazanie środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art.220. ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa jest zawarcie umowy, w której zostanie ściśle określony cel przyznanej dodatcji z podmiotem dotowanym tj. Powiatem Lipnowskim. W związku z tym, że środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie na 2011 rok podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.