UCHWAŁA Nr XVII/ 110 /2004
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 13 października 2004 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/210/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23.11.2001 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn.zm.)

 

RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXX/210/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23.11.2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

§3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości – 3 zł, w tym:

                                                                   - za śniadanie         0,70 zł

                                                                   - za obiad               1,70 zł

                                                                   - za podwieczorek  0,60 zł

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2004 r..

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński