Uchwała Nr IX/79/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) oraz art.4 ust.6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) uchwala się, co nastepuje : 

§ 1. Przyjmuje się wniosek Sołectwa Żuchowo z dnia 6 października 2011 r. o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2012 i zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do uwzględnienia tego wniosku w pracach nad projektem budżetu na 2012 rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o o funduszu sołeckim warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku. Wniosek ten musi być przekazany Burmistrzowi w terminie do 30 września roku poprzedzającego, na który planowane jest uruchomienie funduszu sołeckiego. Kolejnym etapem jest badanie wniosku przez burmistrza. Badanie to dotyczy zgodności wniosku i opisanych w nim przedsięwzięć z ustawowymi wymogami zarówno dotyczącymi zasad zgłaszania wniosku, jak i samego scharakteryzowania przedsięwzięć wybranych do realizacji.Wniosek Sołectwa Żuchowo sołtys przekazał burmistrzowi po ustawowym terminie w dniu 3 października 2011 r. 

Sołtys na podstawie art.4 ust.5 poinformowany został, że wniosek musi zostać odrzucony jako niespełniający warunków określonych w ust.4. Jednocześnie sołtys został poinformowany, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji może podtrzymać wniosek sołectwa, kierując go za pośrednictwem burmistrza do rady. W związku z tym, że sołtys podtrzymuje złożony wniosek, rada zgodnie z art.4 ,ust.6 rozpatruje go w termnie 30 dni od dnia jego otrzymania a burmistrz związany jest rozstrzygnięciem rady w tym zakresie. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały stało się uzasadnione.