Uchwała Nr IX/82/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w następującej wysokości: 

1) Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne: 

a) opłatę za wodę - 1,80 zł/m3 + VAT 

b) opłata za odprowadzanie ścieków - 3,50zł/m3 + VAT przyjmując do obciążenia zrzut ścieków: 

- w ilości 80% w stosunku do pobranej wody na cele socjalno-bytowe, 

- w ilości 100% w stosunku do pobranej wody na cele przemysłowe. 

2) Dla pozostałych odbiorców: 

- opłata za wodę - 1,80 zł/m3 + VAT 

- opłata za odprowadzanie ścieków - 3,50 zł/m3 + VAT 

3) opłatę za odprowadzanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni - 4,50 zł/m3 + VAT 

§ 2. Zatwierdzone stawki obowiązują przy rozliczeniach na podstawie urządzeń pomiarowych oraz przy rozliczeniach ryczałtowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski