PROTOKÓŁ NR IX/VI/2011

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  17 października 2011 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1500 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                 - wg załączonej listy obecności

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe                 - Pan Andrzej Gatyński

3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe        - Pan Jerzy Kowalski

4. Zaproszeni goście                                     - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Sekretarz Miasta i Gminy                        - Pan Józef Sobociński

·         Pani Barbara Leśniewska                        - Skarbnik Miasta i Gminy

 

 

IX Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego i Lucjana Stroińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (lista obecności w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr VIII/VI/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

Do protokołu Nr VIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu porządku obrad sesji, który został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok dla Miasta i Gminy Skępe 

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła skarbnik B. Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 3

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Burmistrz A. Gatyński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2011 r.

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się.

Radny J. Gołębiewski zwrócił się z pytaniem dot. dysponowania samochodami służbowymi po godzinach pracy. Przy tym zwrócił uwagę, na tankowanie samochodów w godzinach wieczornych.

Burmistrz odpowiedział, iż zdarza się, że samochody wracają późno z podróży służbowych i są tankowane wieczorem, co jest w każdej chwili do sprawdzenia.

Przewodniczący rady zwrócił się z pytaniem dot. stacjonowania pojazdów służbowych po godzinach pracy.

Burmistrz odpowiedział, iż 3 samochody stacjonują przy Urzędzie Miasta i Gminy, Dacia często u p. W. Kaczorowskiego, a reszta na bazie u p. L. Stroińskiego.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMiG S. Jabłoński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił przewodniczący rady.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w miejscowości Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMiG A. Godlewski.

Radny R. Targański zgłosił sugestię, aby w akcie notarialnym zawrzeć klauzulę dot. umożliwienie dostępności do ogrodzenia cmentarza w przypadku jego remontu.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Likiec

   

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMiG A. Godlewski.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny R. Szewczyk nawiązując do ostatniego posiedzenia komisji rady przypomniał, jak burmistrz poinformował o innych osobach chętnych do zbycia nieruchomości gruntowych, oprócz p. p. Mellerów, zgłaszanych na zebraniu wiejskim. Dlatego też, zwrócił się w tej sprawie do sołtysa p. J. Rydzyńskiego.

Sołtys p. J. Rydzyński powiedział, iż owszem temat zbycia nieruchomości gruntowych był podejmowany podczas zebrania wiejskiego, lecz nie było mowy o konkretnych działkach.

Burmistrz dodał, iż oprócz p. p. Melerów nie wpłynął do urzędu żaden inny wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowych. Dlatego też, wywołana została niniejsza uchwała.

Zdaniem sołtysa J. Rydzyńskiego, to rada sołecka winna zadecydować, która działka byłaby najodpowiedniejsza dla potrzeb mieszkańców.

Radny A. Meller podniósł kwestię gorszących rzeczy dziejących się na przystanku autobusowym stojącym obok sklepu.

Potwierdził to także pracownik UMiG p. S. Jabłoński, opowiadając się jednocześnie za zmianą lokalizacji przystanku.

P. J. Kowalska pełnomocnik MGKRPA dodała, iż była świadkiem picia alkoholu na przystanku autobusowym.

Radny J. Gołębiewski opowiedział się za odłożeniem wywołanego projektu uchwały do następnej sesji, gdyż jest to sprawa nabrzmiała, która dotyczy radnego i ze swej strony nie chciałby  być posądzony o jakieś układy w radzie.

Za przyjęciem wywołanej uchwały opowiedział się radny W. Jankowski zdaniem którego, nabycie przedmiotowej działki umożliwi pobudowanie zajezdni autobusowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły i poprawi ich bezpieczeństwo.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania odrzucona została zwykłą większością głosów (głosowało 14 radnych):

-          za przyjęciem uchwały oddano 7 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 7,

-          głosów wstrzymujących nie oddano.

 

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Lipnie na okres kadencji 2012-2015  

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz J. Sobociński.

Skład Komisji Skrutacyjnej, regulamin głosowania tajnego i protokół z głosowania w załączeniu do uchwały.

Na ławnika Sądu Rejonowego w Lipnie w głosowaniu tajnym wybrany został p. Kazimierz Błaszkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

 

 

Pkt 10

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Skępe

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz, jednocześnie zgłaszając autopoprawkę dot. zmiany wysokości opłaty za wodę z kwoty 1,80 zł/m3 + VAT na kwotę 1,90 zł/m3 + VAT.

Zgłoszona autopoprawka została odrzucona zwykłą większością głosów (głosowało 14 radnych):

-          za przyjęciem autopoprawki oddano 6 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 8,

-          głosów wstrzymujących nie oddano.

 

Radny R. Szewczyk oznajmił, iż po analizie zaproponowanych przez Burmistrza stawek opłat za wodę i ścieki oraz przeprowadzonych rozmów, zgłasza następujące poprawki:

1)      przyjąć opłatę za wodę w wysokości 1,80 zł/m3 + VAT;

2)      przyjąć opłatę za odprowadzanie ścieków w wysokości 3,50 zł/m3 + VAT;

3)      przyjąć opłatę za odprowadzanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni w wysokości 4,50 zł/m3 + VAT.

Radny J. Gołębiewski dla uzupełnienia zgłoszonych poprawek dodał, iż tak naprawdę opłatę za ścieki dowożone można by zrównać z opłatą za odprowadzanie ścieków – do kwoty 3,50 zł/m3 + VAT. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż gmina w przypadku dowożonych ścieków nie ponosi praktycznie żadnych kosztów obsługi, czy też eksploatacji. Ponadto to nie z winy mieszkańców wstrzymane zostały roboty przy budowie III etapu kanalizacji. Jego zdaniem zaproponowana stawka przez Burmistrza               w wysokości 5,50 zł/m3 + VAT jest zbyt wygórowana.

Pracownik UMiG K. Jaworski zwrócił uwagę na dyrektywy unijne, z którymi związana jest dziesięcioletnią umową gmina, gdzie narzucono przyjęcie dużo wyższych stawek za odprowadzane jak i dowożone ścieki. Przy tym poinformował o niedoborach na kwotę 177.000 zł w przypadku gospodarki ściekowej.

Radny J. Gołębiewski, nawiązując do ostatniego posiedzenia komisji rady przypomniał, iż przychody i wydatki za zużycie wody przy stawce 1,80 zł/m3 + VAT się bilansują. Wyraził także nadzieję, że po zakończeniu III etapu budowy kanalizacji, gdzie wszyscy mieszkańcy Skępego będą podłączeni do sieci kanalizacyjnej, także przychody     i wydatki przy obecnych, a może nawet mniejszych stawkach, zapewne będą się bilansować.

Głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami:

1)      zgłoszony wniosek ustalający opłatę za odprowadzanie ścieków w wysokości 3,50 zł/m3 + VAT został przyjęty zwykłą większością głosów (głosowało 14 radnych):

-         za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów,

-         głosów przeciwnych oddano 4,

-         głosów wstrzymujących oddano 2;

2)      zgłoszony wniosek ustalający opłatę za odprowadzanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni w wysokości 4,50 zł/m3 + VAT został przyjęty zwykłą większością głosów (głosowało 14 radnych):

-         za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów,

-         głosów przeciwnych oddano 2,

-         głosów wstrzymujących oddano 4.

 

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu uchwały.

            Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 14 radnych):

-          za przyjęciem uchwały oddano 8 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 2,

-          głosów wstrzymujących oddano 4.

 

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2016

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz J. Sobociński.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 12

Podsumowanie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli wykonanych prac inwestycyjnych w obiektach placówek oświatowych zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem komisji rady właściwej ds. budownictwa

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał zebranym wniosek komisji rady właściwej ds. budownictwa w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonanych prac inwestycyjnych w obiektach placówek oświatowych. Przedmiot kontroli obejmował:

-          wykonanie prac inwestycyjnych objętych gwarancją,

-          sprawdzenie dokumentacji,

-          sprawdzenie protokołów odbioru i protokołów przeglądów gwarancyjnych,

-          stan faktyczny w dniu kontroli.

Następnie przystąpił do odczytania poszczególnych protokołów z przeprowadzonych kontroli obiektów oświatowych, a także wnioski podsumowujące - ogólne (w załączeniu protokołu Komisji Rewizyjnej Nr 17.5.2011 z dnia 12.10.2011 r.).

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny R. Szewczyk zwrócił uwagę na fakt, iż nie można do tej pory zmusić wykonawcę do poprawienia błędów, jakie popełnił przy termomodernizacji stropodachu i elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Skępem. Wykonawca notorycznie uchyla się od obowiązku usunięcia stwierdzonych usterek w ramach gwarancji, przekładając z miesiąca na miesiąc wykonanie prac.

Burmistrz nawiązując do ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oznajmił, iż szczegółowo odniósł się do zgłoszonych zarzutów. Jednocześnie zobowiązał się do zorganizowania w przedmiotowej sprawie spotkania z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestycji. Zwrócił się także z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby na przyszłość o zamiarze przeprowadzenia kontroli wcześniej poinformować kierownika kontrolowanej jednostki (dot. kontroli w Filii Szkoły Podstawowej w Łąkiem).

Przewodniczący komisji R. Targański odpowiedział, iż dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem wiedziała o zamiarze kontroli w Filii – została powiadomiona telefonicznie.

Radny W. Lewicki zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie nie zachowania trybu kontroli zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Skępe. W tym miejscu przytoczył zapisy § 93 statutu (w załączeniu).

Przewodniczący komisji R. Targański odpowiedział, iż w Komisji Rewizyjnej pracuje już 3 kadencję i nie przypomina sobie, aby wskazany przez radnego W. Lewickiego tryb kontroli był stosowany. Oznajmił, iż przyjął uwagę do wiadomości i w przyszłości będzie tego trybu przestrzegał.

Zdaniem przewodniczącego rady pisemne upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli winny mieć zastosowanie w przypadku, gdy do kontroli delegowane są osoby spoza Komisji Rewizyjnej. Natomiast w tym przypadku, przewodniczący musiałby sam sobie wystawiać dokument, gdyż był jednocześnie kierownikiem zespołu kontrolnego.

Nie zgodził się z takim argumentem radny W. Lewicki. Powiedział, iż przez 5 lat uczestniczył w kontrolach kompleksowych, którymi objętych było 17 jednostek. W przypadku kontroli kompleksowej musiał za każdym razem okazać się pisemnym upoważnieniem. Poprosił, aby zgłoszoną uwagę stosować w przyszłości.

Odmienne zdanie ponownie wyraził przewodniczący rady i wskazując na wywołany § 93 oznajmił, iż zachowanie wskazanego trybu kontroli dotyczy kontroli kompleksowych. Dlatego też, nie miał on zastosowania przy przeprowadzonych kontrolach przez Komisję Rewizyjną, gdyż zgodnie z § 88 statutu były to raczej kontrole problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia, stanowiące niewielki fragment działalności kontrolowanego podmiotu. Natomiast kontrola kompleksowa winna obejmować całość działalności kontrolowanego podmiotu.

Nie przekonało to radnego W. Lewickiego, który dalej podtrzymał swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący rady powiedział, iż kontrola pokazała opłakany stan inwestycji gminnych, zwłaszcza w Szkole Podstawowej w Skępem i CKOR w Skępem. Przypomniał, że już od kilku lat zwracał uwagę na marnowanie środków publicznych i niegospodarność, a zwłaszcza niedopełnienie obowiązków inwestora (nie powołano inspektora nadzoru inwestycji w Szkole Podstawowej w Skępem). Wnioski nasuwają się same, a jakie wyciągnie p. Burmistrz, to zobaczymy – oznajmił.

Radny M. Redecki powiedział, iż w tej całej sprawie wyciągnął jeden wniosek, a mianowicie: czy jest powołany inspektor nadzoru inwestycji, czy też nie, nie ma to różnicy. Wszystko zależy od rzetelności ludzi, a w tych przypadkach nie wywiązując się ze swoich obowiązków, wzięli tylko pieniądze.

Zdaniem przewodniczącego rady dzieje się to dlatego, iż nikt nie pociągał do odpowiedzialności inspektorów nadzoru. Opowiedział się za konsekwentnym egzekwowaniem jakości wykonanych robót inwestycyjnych.

Radny J. Gołębiewski nie do końca zgodził się ze słowami radnego M. Redeckiego. Dla przykładu podał inspektora nadzoru realizowanej inwestycji CKOR w Wólce, który przyznał rację przedstawicielom gminy odnośnie zrobienia wieńca wokół całego budynku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dodał, iż należy zmienić podejście inspektorów nadzoru, którzy winni pracować na rzecz gminy – inwestora, a nie wykonawcy.

 

Pkt 13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

 

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skępe za I półrocze 2011 r. (w załączeniu) przedstawił Burmistrz. Nawiązując do ostatniego posiedzenia komisji rady właściwej ds. finansów, podał dane dotyczące zakupu oleju opałowego w placówkach oświatowych gminy, które wskazują, w przeciwieństwie do danych przedstawionych podczas komisji rady, na oszczędności. Jednocześnie zastrzegł, iż przedstawione dane mogą w pewnym stopniu być zakłamane, gdyż dotyczą I półrocza br. Dlatego też oznajmił, iż wiarygodne dane będą możliwe dopiero po dokonaniu szczegółowej analizy zużycia oleju opałowego w okresach grzewczych.

Radny R. Szewczyk wyraził swoje zdziwienie z przedstawionej przez Burmistrza informacji o zużyciu oleju opałowego. Powiedział, że na komisji przedstawił dane, które winny być jak najbardziej wiarygodne, gdyż przekazali je dyrektorzy szkół i przedszkoli. Natomiast okazuje się, że Burmistrz dysponuje całkiem innymi danymi. Opowiedział się także za wykonaniem szczegółowej analizy zużycia oleju opałowego w okresach grzewczych. Odnośnie oszczędności zużycia oleju opałowego powiedział, że sama termomodernizacja budynków nie wystarczy i trzeba przede wszystkim dokonać zmian instalacji grzewczych.

Także przewodniczący rady zwrócił uwagę na rozbieżności danych zużycia oleju opałowego przedstawionych przez dyrektorów szkół i przedszkoli, z danymi Burmistrza.

Burmistrz jeszcze raz oznajmił, iż przedstawione przez niego dane mogą być zakłamane, gdyż dotyczyły tylko półrocza i wynikały z analizy. Natomiast nie zgodził się z argumentem, że termomodernizacja obiektów (nawet jeżeli została spartaczona) nie daje oszczędności. Przy tym nawiązał do trudności w związku z przestarzałą instalacją grzewczą.

 

Z. Paradowski zgłosił sugestię do Burmistrza, aby przygotował symulację kosztów dowozu dzieci do szkół, z uwzględnieniem własnych (gminnych) jak i prywatnych środków transportowych.

 

Radni nie zgłosili innych uwag i wniosków do przedstawionej przez Burmistrza informacji.

Następnie przewodniczący rady odczytał uchwałę  nr 242/2011 Składu Orzekającego nr 8 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Dodał, iż szkoda, że budowa III etapu kanalizacji stanęła w miejscu.

 

Pkt 11

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wydanych zarządzeń (3);

-        zgłoszonych wniosków komisji rady (2);

-        wykonania uchwał VIII Sesji Rady Miejskiej;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        zamówień publicznych;

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-        robót melioracyjnych;

-        utrzymania dróg gminnych;

-        pomocy materialnej dla uczniów;

-        podpisanych nowych umów o świadczenie usługi oświetlenia drogowego;

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny J. Gołębiewski wskazał na rozbieżności kwotowe w związku z przeprowadzonym przetargiem na remont dwóch przepompowni ścieków przy ul. Spacerowej i ul. Kujawskiej. Początkowo, wg oceny ekspertów, na realizację tej inwestycji miała wystarczyć kwota w wysokości ok. 120.000 zł. Po przetargu okazało się, że będzie trzeba zapewnić kwotę dużo wyższą – ok. 200.000 zł.

Przypomniał także Burmistrzowi, iż miał przygotować dla radnych nr telefonów komórkowych do gminnych konserwatorów sieci wodno-kanalizacyjnej.

Burmistrz odpowiedział, iż rozbieżności nie ma żadnych. Początkowo przypuszczano, że kwota 60.000 zł winna wystarczyć na remont jednej przepompowni, ale realia okazały się inne.

Po krótkiej przerwie Burmistrz podał radnym nr telefonów do osób odpowiedzialnych za sieć wodno-kanalizacyjną.

Bliższych wyjaśnień w tej sprawie udzielił pracownik UMiG M. Gabryszewski. Ustawa o zamówieniach publicznych dla tego rodzaju robót zobowiązuje inwestora do opracowania programu: Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmujący zakres planowanych robót, m. in. wykonanie projektu, przebudowa armatury, wymiana pomp i podłączenie do istniejącej instalacji ściekowej.

Radny R. Szewczyk zwrócił się z pytaniem dot. kosztu jednej pompy.

P.M. Gabryszewski odpowiedział, iż koszt jednej pompy to ok. 15.000 zł, a potrzeba ich 4 szt.

Także na duże rozbieżności kwotowe pomiędzy ofertą przetargową a wstępnymi przypuszczeniami wskazał przewodniczący rady. Dla przypomnienia podał, iż w 2008 r. remont przepompowni przy ul. Kujawskiej kosztował gminę ok. 100.000 zł.

Zdaniem radnego W. Lewickiego, tak wysokie oferty przetargowe mogły być spowodowane zbliżającym się końcem roku.

 

Pkt 15

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodniczący rady poinformował radnych o wpłynięciu do Biura Rady informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok.

 

Radny M. Weber zgłosił następujące wnioski skierowane do Komisji Rewizyjnej:

1)      wniosek do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli inwestycji gminnej pn.: Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów (głosowało 13 radnych):

-         za przyjęciem wniosku oddano 9 głosów,

-         głosów przeciwnych nie oddano,

-         głosów wstrzymujących oddano 4;

2)      wniosek do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie odbytych przetargów i konkursów na odśnieżanie w latach 2009-2011.

Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów (głosowało 13 radnych):

-         za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów,

-         głosów przeciwnych nie oddano,

-         głosów wstrzymujących oddano 5.

 

P. Z. Staniszewski poruszył sprawę zamkniętego wyjazdu z ul. Grzybowej w kierunku obwodnicy. Powiedział, iż od czerwca przychodził do Burmistrza w tej sprawie, ale on go oszukiwał i odsyłał. Poinformował, iż widział pismo, z którego wynikało, że otwarcie wyjazdu z ul. Grzybowej miało być zrobione podczas modernizacji obwodnicy. Wówczas zadanie te wykonałby inwestor, a obecnie za zrobienie wjazdu będą musieli zapłacić podatnicy – za wydajną pracę p. Burmistrza. Poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się do wywołanej sprawy.

Burmistrz odpowiedział, iż w tej kwestii na chwilę dzisiejszą trwają prace i to nie jest tak, że można to zadanie zlecić inwestorowi w ramach remontu drogi krajowej nr 10. Jest to zadanie własne gminy i obecnie brak jest jakichkolwiek informacji. Trwają prace mające na celu przywrócenie tego przejścia.

P. Z. Staniszewski przypomniał Burmistrzowi, jak podczas trzykrotnych rozmów w tej sprawie obiecał mu, że do tego tematu będzie przygotowany, a okazuje się całkiem inaczej – że Burmistrz nie jest w ogóle przygotowany.

Burmistrz przyznał, iż takie zapewnienie z jego strony było, ale nie wiedział, że temat ten zostanie wywołany na dzisiejszej sesji.

Następnie p. Z. Staniszewki zarzucił Burmistrzowi łamanie prawa budowlanego przy realizacji inwestycji przez p. S. Moderskiego i jego rodzinę. Oznajmił, iż także w tej sprawie Burmistrz go oszukał, gdy zwrócił się do niego na piśmie. Poinformował, iż zdaniem Burmistrza Łomianek, z którym w tej kwestii się kontaktował, było to złamanie prawa budowlanego. Jego zdaniem, jeżeli zostało złamane prawo budowlane, to inwestycja winna zostać rozebrana. Jednocześnie oświadczył, iż w tej sprawie dysponuje stosownymi dokumentami.

Burmistrz odpowiedział, iż jest to inwestycja prywatna.

Dalej p. Z. Staniszewski oznajmił, iż przy przeprowadzanej przez niego sprawy spadkowej okazało się, że jest właścicielem całości ziemi i wszystkich budynków przy ul. Grzybowej. W wyciągu z Księgi wieczystej jest wyraźnie napisane, że jest bez obciążeń. Dlatego też, zwrócił się najpierw słownie do Burmistrza (w październiku),  aby w zamian dał mu jakiś inny kawałek ziemi, lub od niego grunty wykupił. Burmistrz zwlekał w tej sprawie do stycznia, tak jak po koleżeńsku, aby do tyłu. Następnie oświadczył, iż w tej kwestii zwrócił się do Burmistrza na piśmie, który odpisał mu bzdury. Jego zdaniem, Burmistrz winien wypłacić mu odszkodowanie za używanie jego ziemi. Najgorsze jednak to, że Burmistrz wszedł bezprawnie z inwestycją budowy kanalizacji na jego grunty. Powiedział także, iż poinformował Burmistrza o reprezentowaniu go przez biuro adwokackie i bez zgody tegoż biura nie miał prawa wejść na jego ziemię. Zapewnił także, że chciał tą sprawę dobrowolnie z Burmistrzem uregulować, ale on go olał.

Odniósł się także do zabranej ludziom nieprawnie ziemi za torami, gdzie Urząd Miasta i Gminy złamał prawo. Zwrócił się do tych ludzi, że jeżeli chcą tę ziemię odzyskać, to wskaże im kancelarię adwokacką u której mogą uzyskać pomoc i gmina będzie zmuszona zapłacić im odszkodowanie.

Przewodniczący rady gwoli wyjaśnienia powiedział, iż jeżeli grunty te w latach 80 zostały wywłaszczone, a cel tych wywłaszczeń nie został osiągnięty, to właściciele tych nieruchomości mogą ubiegać się o ich zwrot.

Burmistrz w tej kwestii poinformował, iż doradzał p. Z. Staniszewskiemu, że jeżeli jest w posiadaniu twardych dokumentów świadczących o tym, że w latach 80 została zabrana mu przez gminę nieprawnie ziemia, to jedynym wyjściem na jej odzyskanie jest droga sądowa.

P. Z. Staniszewski odpowiedział, iż ziemi mu wcale nie zabrano i jeszcze raz przypomniał, że zgodnie z wypisem z Księgi Wieczystej jest właścicielem tych gruntów, a tylko Burmistrz nieprawnie wszedł na nią z inwestycją. Jeszcze raz podkreślił, iż jest absolutnym właścicielem tych gruntów, a Burmistrzowi nie wolno było wejść na nie z inwestycją, gdyż powstał konflikt interesów.

Burmistrz ze swej strony zapewnił, że jeżeli gmina nie byłaby w posiadaniu tej działki, to zapewne na nią by nie weszła, a poza tym, gmina nie uzyskałaby pozwolenia na budowę.

Następnie p. Z. Staniszewski zarzucił Burmistrzowi i jego poprzednikom trucie poprzez 30 lat wodą. Stale miał brudną wodę z wodociągu gminnego, przez co zdarł 14 par butów chodząc z interwencją do urzędu. Nawiązał do podpisanej przez sekretarza notatki, który zobowiązał się do naprawy tej części wodociągu, lecz z tego się nie wywiązał. Oznajmił, iż w tej sprawie interweniował także u Burmistrza, aby go w jakimś stopniu odciążył za brudną wodę, lecz także bez rezultatu. Burmistrz jedynie sugerował mu wówczas wystąpić w tej sprawie do sądu. Dopiero przy okazji budowy kanalizacji, gdy poprosił robotników, naprawili mu ten odcinek wodociągu. Odniósł się także do kontroli wody w jego gospodarstwie domowym przez pracownika UMiG (w wolną sobotę). Gdy w poniedziałek zwrócił się w tej sprawie do sekretarza, ten oznajmił mu: mam szczęście, byłem na urlopie. Jednocześnie powiedział, że doskonale wie kto tego pracownika nasłał i na czyje polecenie. 

Burmistrz oznajmił, iż nic nie wie o wspomnianej kontroli.

P. Staniszewski powiedział, że w takim razie była to samowolka i prosił o ukaranie tego pracownika.

Następnie zwrócił się z pytaniem do Burmistrza: czy przyczynił się do założenia podsłuchu na jego telefon?

Burmistrz wyraził swoje zdziwienie, że coś takiego mogło mieć miejsce.

Przewodniczący rady dodał, że jeżeli chodzi o zakładanie podsłuchów, to należałoby fakt ten zgłosić na Policję.

P. Z. Staniszewski zwracając się do Burmistrza przypomniał mu, jak 3 razy dziennie wokół jego domu jeździła policja i zarzucił Burmistrzowi straszenie sądami.

Burmistrz odpowiedział, że nigdy sądem nie straszył.

 

P. Z. Małkiewicz udzielił wyjaśnień w sprawie posądzenia go (na jednych z obrad sesji) o pobieranie przez niego wypłaty w wysokości 13.000 zł rocznie. Jego zdaniem, na tą kwotę składało się wynagrodzenie dla: inkasenta targowiska gminnego, skarbnika klubu, trenerów i gospodarza klubu. Na potwierdzenie tego oświadczył, iż stosowne deklaracje były składane do ZUS jak i Urzędu Skarbowego, co można sprawdzić.

 

Radny R. Szewczyk poruszył problem odprowadzania wody deszczowej przy ul. Al. 1 Maja. Poinformował o piśmie mieszkańców tejże ulicy wystosowanym do Starostwa Powiatowego i odpowiedzi Starosty Lipnowskiego, który zobowiązał się uwzględnić realizację tego zadania w przyszłorocznym budżecie powiatu. Zwracając się z prośbą o pomoc w tej sprawie do radnego powiatowego L. Stroińskiego, wręczył mu pismo starosty, będące odpowiedzią do pisma mieszkańców ul. 1 Maja.

Radny powiatowy L. Stroiński zapewnił, iż zajmie się wywołaną sprawą i postara się ją załatwić pozytywnie.

 

Z-ca Burmistrza J. Kowalski poinformował o czterech sprawach dot.:

1)        skierowanego pisma z urzędu (23.09. br.) do dyr. Zespołu Szkół w Skępem w sprawie określenia warunków korzystania z boisk przy Zespole Szkół przez mieszkańców miasta i gminy (do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi na pismo);

2)        uczestnictwa (21.10. br.) przedstawicieli miasta i gminy w spotkaniu pilotażowym, mającym na celu promowanie miejscowości o nazwie Wioska;

3)        obchodów Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada). Serdecznie zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i gminy do udziału w obchodach (mszy św., która odbędzie się w Klasztorze OO. Bernardynów o godz. 1100, części artystycznej i  złożenia wieńców na obelisku);

4)        spotkania delegacji miasta i gminy z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji we Włocławku, w którym uczestniczył także przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego p. Gołębiewski. Tematem rozmów były sprawy zanieczyszczonych skępskich jezior, a konkretnie dot. kwestii ich własności. Wyraził swoje zadowolenie, podobnie jak i inni delegaci, z odbytych rozmów, które przybliżyły starania zmierzające do ich rekultywacji. Poinformował, że w najbliższą środę spodziewa się informacji Zarządu Województwa, co do dalszych rozmów w kwestii współfinansowania czy też partycypacji, w kosztach rekultywacji jezior. Nawiązał także do telefonicznej rozmowy z prof. Łopatą z UWM w Olsztynie nt. analizowanego przez naukowców raportu z wcześniej przeprowadzonych badań przez ekspertów UMK w Toruniu. Z analizy raportu jednoznacznie wynika, iż zachodzi konieczność przeprowadzenia dalszych badań i to właśnie od rezultatu rozmów z Urzędem Marszałkowskim uzależnione są dalsze rozmowy z naukowcami z UWM, w kwestii wspomnianych badań.

 

Sołtys Żagna J. Kalinowski nawiązując do ostatniego pożaru w m. Józefkowo, zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przeprowadzenie remontów hydrantów p. poż.

 

Radny W. Lewicki odniósł się do braku zainteresowania mieszkańców Skępego turniejem charytatywnym p. nożnej, w którym uczestniczyło 11 drużyn.

 

P. K. Błaszkiewicz podziękował radnym za wybór jego osoby na ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie. Złożył także serdeczne podziękowania w im. Przewodniczącego Koła PO P. Wojciechowskiego wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie charytatywnego, halowego turnieju p. nożnej na rzecz Pauliny Jabłońskiej. Podczas przeprowadzonej kwesty zebrano kwotę 1170 zł, którą przekazano rodzicom chorej Paulinki.

 

P. Z. Małkiewicz zgłosił potrzebę zniwelowania dróg równiarką na Osiedlu Nowym za torami.

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli będzie większa kumulacja potrzeb niwelacji dróg, wówczas wynajmie większą równiarkę.

 

Sołtys Huty P. Chyliński zgłosił potrzebę pryśnięcia emulsją asfaltową

 

Burmistrz poruszył kwestię możliwości wykorzystania przez mieszkańców miasta i gminy siłowni przy Zespole Szkół w Skępem, w kosztach utworzenia której gmina partycypowała w wysokości 50.000 zł. Z prośbą o pomoc w tej sprawie zwrócił się do radnego powiatowego L. Stroińskiego.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożył serdeczne życzenia okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Następnie złożył wyjaśnienia na zarzut jednego z kandydatów ubiegających się o wybór na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w ubiegłorocznych wyborach samorządowych dot. rzekomego oczerniania rodziny tegoż kandydata, poprzez zamieszczenie obraźliwych treści na forum Gazety Pomorskiej, przy użyciu łącz internetowych urzędu (w załączeniu).

Radny J. Gołębiewski wyraził zadowolenie z podjętych starań przez Burmistrza w sprawie udostępnienia mieszkańcom miasta i gminy siłowni przy Zespole Szkół w Skępem.

 

P. Z. Staniszewski zwrócił uwagę na kwestie dot.:

-          niedopuszczalnego zamykania hydrantów p. poż. na kłódkę,

-          braku oznakowania specjalnymi tabliczkami zaworów odcinających wodę do posesji.

Sołtys Żagna J. Kalinowski oznajmił, iż dla zapewnienia sprawności hydrantów p. poż., wskazane jest zamykanie ich na kłódkę.

 

Pkt 16

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski