Uchwała Nr X/92/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777) oraz art.7 ust.3 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, zm:Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i 171, poz.1016) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Oprócz zwolnień wymienionych w art.7 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się : 

1) od podatku od nieruchomości : 

a) grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

b) grunty, budynki i budowle wykorzystywane w celach związanych z ochroną przeciwpożarową, 

c) grunty, budynki i budowle wykorzystywane w celach związanych z ochroną ładu i porządku publicznego, 

d) grunty i budynki wykorzystywane w celach związanych z działalnością kulturalną. 

e) budynków, budowli i gruntów zajętych pod cmentarze, 

2) od podatku od środków transportowych środki transportowe służące wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z zastrzeżeniem art.12 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski