Uchwała Nr X/84/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na wynajem przez Bank Spółdzielczy w Skępem 87 – 630 Skępe, ul. Sierpecka 72 lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski