Uchwała Nr X/85/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Łąkie 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościmi( Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z póxn. zm.) uchwala się, co nastepuje: 

§ 1. 1. Wyraża sie zgodę na sprzedaż na rzecz najemców, w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych znajdujących sie w budynku będącym własnością Miasta i Gminy Skępe położonym w miejscowosci Łąkie na działce nr ew. 475, zapisanej w ksiedze wieczystej KW nr 6351. 

2. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych nastąpi sprzedaż ułamkowej części gruntu związanego z lokalami. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miata i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski