Uchwała Nr X/90/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777) w związku z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, zm:Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i 171, poz.1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz.961) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 778 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.298 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.557 zł. 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 

12 

15 

1586 

1654 

15 

i powyżej 

1586 

1654 

Trzy osie 

12 

25 

1654 

2070 

25 

i powyżej 

1654 

2070 

Cztery osie i więcej 

12 

31 

1872 

2850 

31 

i powyżej 

1872 

2964 

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.732 zł. 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie, 

b) powyżej 36 ton, 

- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 

12 

31 

1363 

1768 

31 

i powyżej 

2039 

2288 

Trzy osie 

12 

36 

2236 

2288 

36 

i powyżej 

2262 

2964 

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 624 zł 

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 

12 

25 

765 

1040 

25 

i powyżej 

765 

1040 

Dwie osie 

12 

33 

1176 

1800 

33 

37 

1508 

1820 

37 

i powyżej 

1529 

2236 

Trzy osie 

12 

37 

1384 

1815 

37 

38 

1404 

1950 

38 

i powyżej 

1420 

1950 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz roku produkcji: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1722 zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2132 zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski

 [1]Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.