Uchwała Nr X/91/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777) i art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613,zm: Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584 i Nr 112, poz.654 i171, poz.1016 ), art.6a, ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 zm.2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825, z 2007 Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz.1475) , art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 paźdzernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 tr. Nr 200, poz.1682 zm.: z 2002 r. Nr 216, poz.1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365 i Nr 179, poz.1484,z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz.730, z 2009 r. Nr 56, poz.458 i z 2010 r. Nr 226, poz.1475) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.- Pom. Nr 137, poz.2147 ) oraz uchwała Nr IV/23/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj. Kuj.- Pom. Nr 49, poz.347 ) 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/91/2011
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1 do uchwały Nr X-91-11 Wzór IN-1 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/91/2011
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał nr 2 do uchwały Nr X-91-11 wzór DN-1 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/91/2011
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał nr 3 do uchwały Nr X-91-11 wzór DR-1 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/91/2011
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał nr 4 do uchwały Nr X-91-11 wzór DL-1 [1]Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne