Uchwała Nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje 

§ 1. 1. Za uczestnictwo w pracach rady oraz za wykonywane czynności administracyjne zlecone przez organy gminy przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta zryczałtowana oraz zwrot kosztów podróży służbowej w łącznej wysokości – 220,00 zł. za każdy miesiąc. 

2. Diety zryczałtowane oraz zwrot kosztów podróży wypłacane są co kwartał, do 10-tego dnia każdego miesiąca – po zakończeniu kwartału – w kasie BS Skępe. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30.12.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski