UCHWAŁA  NR XVII/ 108 /2004

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM

z  dnia 13 października 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skępe”

     

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 60 poz. 369, Nr 121 poz.770, z 2000 r. Nr 22 poz. 272, z 2001 r. Nr 154 poz.1800, z 2002 Nr 113 poz.984, z 2004 Nr 96 poz.959)

 

Rada  Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć „Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skępe” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1. Uchyla się uchwałę Nr XV/99/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skępe”.

2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/149/97 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku  w mieście i gminie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Burmistrz
       Andrzej Gatyński