Uchwała Nr X/97/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2011 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 226, poz.1475.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 41, poz. 295 z dnia 22.02.2011 r.) zmienionej: 

- Zarządzeniem Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 lutego 2011 r. 

- Zarządzeniem Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 marca 2011 r. 

- Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2011 r. 

- Zarządzeniem Nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 marca 2011 r. 

- Uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. 

- Zarządzeniem Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 maja 2011 r. 

- Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 10 czerwca 2011 r. 

- Uchwałą Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2011 r., 

- Zarządzeniem Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2011 r., 

- Zarządzeniem Nr 43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lipca 2011 r. 

- Zarządzeniem Nr 48/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 sierpnia 2011 r. 

- Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011 r., 

- Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2011 r., 

- Zarządzeniem Nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 września 2011 r., 

- Zarządzeniem Nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2011 r., 

- Zarządzeniem Nr 61/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 października 2011 r. 

- Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 17 października 2011 r., 

- Zarządzeniem Nr 65/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 24 października 2011 r., 

- Zarządzeniem Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 października 2011 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 27.209.633,00 zł ., z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 23.803.800,00 zł., 

- dochody majątkowe w kwocie 3.405.833 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.641.927,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 28.979.954 zł., z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 23.844.622,00 zł., 

- wydatki majątkowe w wysokości 5.135.332,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.641.927,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

1. Określa się zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) a także i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały." 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

"§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.431.335,00 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.900.000,00 zł, 

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 2.962.940,00 zł". 

5) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.770.321,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 

1) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 741.335,00 zł., 

2) z zaciągniętych kredytów w kwocie 690.000,00 zł., 

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 338.986,00 zł. 

6) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.205.061,00 zł . na którą składają się: 

1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 891.335,00 zł., 

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 873.726,00 zł., 

3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kwota 2.440.000,00 zł. 

oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.434.740,00 zł . zgodnie z zał. Nr 4.” 

7) § 12 otrzymuje brzmienie: 

"§ 12. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł., 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.431.335,00 zł., 

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.900.000,00 zł., 

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 2.962.940,00 zł . 

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 450.000,00 zł., 

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy). 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu". 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski