Uchwała Nr X/98/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011–2020 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2011 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011–2020 zmienionej: , 

- uchwałą Rady Miejskiej w Skępem Nr V/28/2011 z dnia 25 marca 2011 r 

- zarządzeniem Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2011 r. 

- uchwałą Rady Miejskiej w Skępem Nr VI/41/2011 z dnia 30 maja 2011 r 

- uchwałą Rady Miejskiej w Skępem Nr VII/61/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 

- zarządzeniem Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2011 r 

- zarządzeniem Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lipca 2011 r. 

- zarządzeniem Nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

- zarządzeniem Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 wwrześnia 2011 r 

- zarządzeniem Nr 57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 wwrześnia 2011 r. 

- zarządzeniem Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 października 2011 r. 

- zarządzeniem Nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 października 2011 r. 

- zarządzeniem Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 24 października 2011 r. 

- zarządzeniem Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 października 2011 r 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 3 ust.1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwizięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały". 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski