Uchwała Nr X/99/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Miasto i Gminę Skępe Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Gminą Tłuchowo i Gminą Wielgie regulującego zasady wspóldziałania w/w jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego. 

Na podstawie art.10 ust.1 w związku z art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się, co nastepuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Miasto i Gminę Skępe Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna , Gminą Tłuchowo i Gminą Wielgie w sprawie współdziałania Gminy Wielgie z w/w jednostkami samorządu terytorialnego działającymi jako Zamawiający przy wspólnym zorganizowaniu i przeprowadzeniu przetargu na dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego w/w jednostek samorządu terytorialnego. Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski