PROTOKÓŁ NR X/VI/2011

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  10 listopada 2011 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1500 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                 - wg załączonej listy obecności

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe                 - Pan Andrzej Gatyński

3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe        - Pan Jerzy Kowalski

4. Zaproszeni goście                                     - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Sekretarz Miasta i Gminy                        - Pan Józef Sobociński

·         Skarbnik Miasta i Gminy                          - Pani Barbara Leśniewska   

 

 

X Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego Lucjana Stroińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (lista obecności w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr IX/VI/2011 z dnia 17 października 2011 roku

 

Do protokołu Nr IX Sesji Rady Miejskiej głos zabrał radny Roman Targański. Odnosząc się do ostatnich obrad sesji odpowiedział na zarzut postawiony przez radnego W. Lewickiego odnośnie niezgodnego ze Statutem Miasta i Gminy Skępe przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skępem w placówkach oświatowych w zakresie wykonanych prac inwestycyjnych. Opierając się na opinii radcy prawnego Urzędu Miasta i Gminy (w załączeniu do protokołu) powiedział, że kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z prawem, jednakże wymagałoby wprowadzenie pewnych zmian w Statucie Miasta i Gminy precyzujących tryb przeprowadzania kontroli problemowych i sprawdzających. Zarzuty postawione przez radnego Wojciecha Lewickiego dotyczyły kontroli kompleksowych, natomiast Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrole sprawdzające, do których przepisy statutowe nie są doprecyzowane.

Radni nie wnieśli innych uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14 radnych).

 
Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Do projektu porządku obrad Burmistrz A. Gatyński zgłosił wniosek o dodanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Miasto i Gminę Skępe Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Gminą Tłuchowo i Gminą Wielgie, regulującego zasady współdziałania ww. jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego – jako pkt. 17 projektu porządku obrad (druk nr 16). W uzasadnieniu wniosku oznajmił, iż prace nad projektem uchwały trwały prawie do dnia wczorajszego, kiedy to otrzymał faxem załącznik do niniejszego projektu uchwały (porozumienia gmin).

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu porządku obrad sesji, który został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14 radnych).

 

Pkt. 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego (druk nr 1)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz J. Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca rady H. Kalinowska odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

Pkt. 3

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w m. Łąkie (druk nr 2)

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) sekretarz poinformował, iż z wnioskami o wykupienie lokali wystąpiło 5 obecnych najemników

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej położonej w m. Likiec (druk nr 3)

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Burmistrz A. Gatyński (w załączeniu). Odczytał także prośbę Rady Sołeckiej w Likcu o wykup przez gminę przedmiotowej nieruchomości.

Do projektu uchwały odnieśli się.

Przewodniczący rady zwrócił się z pytaniem dot. terminu zakupu nieruchomości.

Burmistrz odpowiedział, iż planuje się zakupić nieruchomość w przyszłym roku.

Radny J. Gołębiewski wyraził swoje zadowolenie z opinii przedstawionej przez Radę Sołecką. Jednakże zgłosił wniosek, aby w projekcie uchwały uwzględnić zapis o nabyciu przedmiotowej nieruchomości gruntowej z chwilą pozyskania przez gminę środków finansowych ze sprzedaży mienia komunalnego.

Burmistrz odpowiadając na zgłoszony wniosek oznajmił, iż wywołany projekt uchwały ma jedynie umożliwić wszczęcie procedury zmierzającej do zakupu przedmiotowej nieruchomości. Rada może jedynie wyrazić zgodę na zakup tejże nieruchomości, lub nie.

Pracownik UMiG A. Skowrońska zwróciła uwagę na czasochłonne procedury związane z podziałem i wyceną nieruchomości. Zapewniła, że zakup nieruchomości i postawienie kontenera – świetlicy – będzie możliwy dopiero w przyszłym roku budżetowym, a ponadto trzeba mieć nadzieję, że gmina pozyska środki finansowe ze sprzedaży mienia komunalnego.

Burmistrz odniósł się do ostatniego posiedzenia komisji rady właściwej ds. finansów, podczas którego zgłoszono sugestię, aby przedmiotową nieruchomość zakupić dopiero po pozyskaniu przez gminę środków finansowych ze sprzedaży mienia komunalnego. Jednocześnie zapewnił, iż wcześniej radzie zostanie przekazana propozycja ceny zakupu tej nieruchomości i to od rady będzie zależał jej zakup.

Radny J. Gołębiewski zwrócił uwagę na poniesienie przez gminę kosztów związanych z jej podziałem przed wyceną i sprzedażą.

Sekretarz poinformował, iż w protokole uzgodnień przy zakupie nieruchomości zawarty zostanie zapis, że wszystkie koszty poniesione przez gminę będą wliczone na poczet jej zakupu.

Usatysfakcjonowały te odpowiedzi radnego J. Gołębiewskiego, który wycofał zgłoszony przez siebie wniosek.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów, przy 3 głosach przeciwnych (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2012 r. (druk nr 4)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz J. Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r. (druk nr 5)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz J. Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 20112 r. (druk nr 6)

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) Burmistrz A. Gatyński poinformował, iż stawki podatku od nieruchomości, w porównaniu z rokiem ub., zostały podwyższone o ok. 4 %. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby przyjąć w zaproponowanych granicach stawki podatkowe.

Przewodniczący rady odniósł się do podwyżki stawki podatkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, która w zeszłym roku została dość wysoko podniesiona z 16 zł na 18 zł/m2 pow. użytkowej. Zaproponował pozostawić stawkę na poziomie roku ub. – 18 zł/m2 pow. użytkowej.

Natomiast odnośnie stawek podatkowych od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków lub ich części pozostałych zaproponował ich obniżenie w stosunku do zgłoszonych przez Burmistrza odpowiednio: z 0,81 zł na 0,79 zł/m2 pow. użytkowej i z 4,27 zł na 4,20 zł/m2 pow. użytkowej.

Burmistrz odnosząc się do zgłoszonych propozycji powiedział, że rozumie przewodniczącego rady i też jest za tym, aby społeczeństwo płaciło jak najmniejsze podatki, ale w obecnej trudnej sytuacji finansowej gminy na to nie jest stać. Jego zdaniem, zwiększenie czy też zmniejszenie podatków od działalności gospodarczej nie ma większego wpływu na podejmowanie takiej działalności na terenie naszej gminy. Ponadto podatki z reguły opłacane są przez małe podmioty, natomiast przez duże – tzw. rekiny  niechętnie, gdzie są trudności z ich wyegzekwowaniem. Jednocześnie oznajmił, że to co proponuje przewodniczący rady, do niego nie przemawia. Natomiast odnosząc się do zaproponowanych stawek podatkowych w projekcie uchwały powiedział, że wg niego są stawkami minimalnymi. Zwracając się do radnych zaapelował, że jak będą głosować nad stawkami podatkowymi, aby mieli na względzie potrzeby inwestycyjne, jak: budowa dróg, chodników, wodociągów, kanalizacji i inne. Zapewnił, iż wiedząc jaka jest sytuacja w radzie, zaproponował naprawdę minimalne stawki podatkowe. Poinformował także o skutkach finansowych obniżania stawek podatkowych.

Przewodniczący rady powiedział, że zaproponował obniżenie stawek podatkowych głównie z myślą o małych przedsiębiorstwach i nowo zakładanych, a także o zwykłych obywatelach, aby im trochę ulżyć, idąc za głosem społeczeństwa. Zwrócił uwagę, iż w tych dwóch przypadkach jego propozycja także dot. podwyższenia podatków, ale w stopniu nieco mniejszym, niż proponuje Burmistrz.

Burmistrz zwracając się do radnych powiedział, aby mieli świadomość, że obniżenie zaproponowanych przez niego stawek podatkowych będzie skutkowało tym, że gmina z budżetu państwa w ramach subwencji podatkowych otrzyma ok. 1.000.000 zł mniej.

Dla wyjaśnienia przewodniczący rady dodał, iż mówiąc o subwencji podatkowej należy mieć na względzie stawki podatkowe maksymalne, zaproponowane przez Ministerstwo Finansów.

 

WNIOSKI

Przewodniczący rady zgłosił wnioski o zmianę stawek podatkowych od nieruchomości na 2012 r.:

1.    Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 0,81 zł/m2 pow. użytkowej na kwotę 0,79 zł/m2 pow. użytkowej.

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty zwykłą większością głosów:

-          za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 1,

-          głosów wstrzymujących oddano 5.

2.    Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 19 zł/m2 pow. użytkowej na kwotę 18 zł zł/m2 pow. użytkowej.

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty zwykłą większością głosów:

-          za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 1,

-          głosów wstrzymujących oddano 5.

3.    Od budynków lub ich części pozostałych z kwoty 4,27 zł/m2 pow. użytkowej na kwotę 4,20 zł/m2 pow. użytkowej.

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty zwykłą większością głosów:

-          za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 1,

-          głosów wstrzymujących oddano 5.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 14 radnych):

-          za przyjęciem uchwały oddano 8 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 1,

-          głosów wstrzymujących oddano 5.

 

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. (druk nr 7)

   

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 8)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca rady odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 10

Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych (druk nr 9)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (druk nr 10)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 12

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów (druk nr 11)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 13

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 12)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 14

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2012 r. oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 dla Miasta i Gminy Skępe (druk nr 13)

 

 

W uzasadnieniu projektu uchwały (w załączeniu) Przewodnicząca MGKRPA E. Pilewska powiedziała, iż zmiany w porównaniu do programów z roku ub. są niewielkie.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący rady odnosząc się do załącznika nr 1 projektu uchwały wyszedł z propozycją, aby wynagrodzenie miesięczne członkom komisji określić kwotowo (utrzymać na poziomie roku 2011) jako stałe, tak jak w przypadku diet dla radnych.

 

WNIOSEK

Przewodniczący rady zgłosił wniosek o uwzględnienie następujących zmian w załączniku nr 1 Działu V pkt 1 projektu uchwały:

-          w ppkt a – 40 % zastąpić kwotą w wysokości 555 zł,

-          w ppkt b – 35 % zastąpić kwotą w wysokości 486 zł,

-          wykreślenie zapisu: minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym (głosowało 14 radnych).

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 15

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2011 r. (druk nr 14)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny J. Gołębiewski zwrócił się z pytaniem: czy zakupiony pług do odśnieżania chodników będzie także można wydzierżawić, jak pług do odśnieżania dróg gminnych?

Burmistrz odpowiedział, iż nie będzie możliwości wypożyczania pługa do odśnieżania chodników.

Radny J. Gołębiewski zwrócił się z pytaniem: dlaczego pług do odśnieżania dróg, będący własnością gminy, był wypożyczany?

Burmistrz odpowiedział, iż pług ten jest wyłącznie przystosowany do pracy z samochodem STAR

Radny J. Gołębiewski zwrócił uwagę na opłakany stan pługa.

Nie zgodził się z tym zarzutem pracownik UMiG L. Stroiński odpowiadając, iż pług jest zakonserwowany i gotowy do użytku.

Radny J. Gołębiewski zwrócił się z pytaniem: dlaczego gmina nie używa tego pługa?

P. L. Stroiński odpowiedział, iż pług ten ma inne uwarunkowania, co do jego podpięcia z samochodem. Musi mieć on odpowiednie zamocowanie. Odniósł się także do stanu opon przy zakupionym samochodzie STAR 266, które były szosowymi. Opony te nie zdawały egzaminu i założono opony terenowe (koszt ok. 1000 zł za 1 szt.). Trzeba było dodatkowo zamontować płytę czołową, którą wykonano we własnym zakresie, choć nieprofesjonalnie. Po wypadku samochód wymagał remontu. Wstępna wycena remontu (u p. R. Skibickiego) w 2009 r. opiewała na kwotę ok. 20.000 zł, natomiast w br. w granicach 35.000 zł. Ponieważ brak jest zabezpieczenia środków budżetowych, samochód do tej pory nie został wyremontowany.

Radny J. Gołębiewski zarzucił, że wydano na opony ok. 8.000 zł, na pług ok. 9.000 zł (6 lat temu) i ten pług zamiast pracować na sprzęcie gminnym, podpinany jest do sprzętu będącego własnością radnego M. Redeckiego i odśnieża za samorządowe pieniądze drogi gminne.

Burmistrz odpowiedział, iż pług ten został wypożyczony firmie, która wygrała przetarg i w nadchodzącym sezonie zimowym (od listopada do marca) także będzie wypożyczony firmie odśnieżającej drogi gminne. Przy tym oznajmił, iż dla dobra gminy ważniejsze jest odśnieżanie tym pługiem dróg wiejskich, aniżeli miałby być odmalowany i stać bezużytecznie jako dekoracja. Dlatego też podjął decyzję o jego wypożyczeniu.

Radny J. Gołębiewski przyznał, że ważne jest odśnieżanie dróg, ale dlaczego kosztem gminy – za wydane pieniądze gminne ktoś robi na tym pieniądze? Czy celem gminy jest wydawanie własnych pieniędzy, których zresztą nie ma, na zakup maszyn, urządzeń, a potem ich wynajmowanie? Dlatego też pytanie o sens zakupu pługa do odśnieżania chodników.

Burmistrz odpowiedział, że co innego pług do odśnieżania dróg, a co innego mała maszyna do odśnieżania chodników. Przede wszystkim zakupiona maszyna będzie służyła do odśnieżania chodników w centrum Skępego – skwerku.

Zdaniem radnego R. Szewczyka zakupiony pług winien w miarę możliwości odśnieżać wszystkie chodniki w mieście, a nie tylko skwerek. Nawiązał przy tym do formalno-prawnego załatwienia spraw z przyległymi gruntami do posesji przy ul. Aleja  1 Maja. Dopóki właściciele posesji nie odzyskają od starostwa tych gruntów, nie będą zobowiązani do odśnieżania chodników przyległych do tych gruntów.

Zwrócił się także z pytaniem dot. zakupu rębaka do drewna.

P. L. Stroiński odpowiedział, iż kilkakrotnie występował do Burmistrza z propozycją zakupu rębaka. Wyraził przy tym nadzieję, że dzięki przychylności Burmistrza i rady uda się w przyszłym roku budżetowym zakupić dla potrzeb gminy tak potrzebną maszynę.

Radny M. Redecki odnosząc się do zarzutów postawionych przez radnego J. Gołębiewskiego oznajmił, iż pług został wydzierżawiony nie jemu, a firmie ELMAR, której jest pracownikiem. Odnośnie stanu pługa powiedział, że w chwili przejęcia przez firmę był pogięty i koszt naprawy, w zamian za jego wydzierżawienie, wahał się w granicach 3.000 zł. Zwrócił także uwagę na zakup przez gminę maszyn i sprzętu bardziej profesjonalnego, ekonomiczniejszego.

Przewodniczący rady gwoli wyjaśnienia powiedział, że problem nie jest w tym, czy ten pług wydzierżawia radny Redecki, czy też firma ELMAR, ale w tym, że sprzęt wydzierżawiany jest od dwóch lat za darmo (brak jakichkolwiek wpływów z tego tytułu) i za który gmina zapłaciła. Dlatego też zwrócił uwagę na niegospodarność.

Radny M. Redecki przypomniał, że pług w zamian za wydzierżawienie został wyremontowany.

Radny J. Gołębiewski w uzupełnieniu wcześniejszej swojej wypowiedzi dodał, iż nabywany sprzęt gminny nie powinien służyć tylko prze jeden czy dwa lata, a potem być niepotrzebnym i wydzierżawianym. Wyraził przy tym swoją wątpliwość, czy nie będzie podobnie z zakupem odśnieżarki.

Radny M. Redecki jeszcze raz zwrócił uwagę na zakup sprzętu bardziej profesjonalnego, ekonomiczniejszego i wydajniejszego, który będzie służył nie rok czy dwa lata, ale dużo więcej.

Przewodniczący rady odnośnie profesjonalności sprzętu odpowiedział, że zakupywany jest w zależności od możliwości finansowych gminy.

Radny R. Szewczyk wyraził nadzieję, że p. L. Stroiński wie co kupuje, zapewne  nie na rok, dwa lata, a na dłużej.

P. L. Stroiński zapewnił, że w sprawie zakupu pługa do odśnieżania poczynił wszelkie rozeznanie, co do producenta (Husqvarna) i jakości sprzętu.

Radny M. Redecki jeszcze raz opowiedział się za kupnem mocniejszego modelu odśnieżarki.

W dalszej części dyskusji przewodniczący rady zwrócił uwagę na zwiększone wydatki związane z utrzymaniem szkół, szczególnie SP w Skępem i Gimnazjum. Poprosił skarbnika o bliższe uzasadnienie w tej sprawie.

Skarbnik odpowiedziała, iż zmian wydatków budżetowych dokonuje się na prośbę dyrektorów szkół. Dlatego też zaproponowała, aby dyrektorzy wypowiedzieli się w tej kwestii.

Dyrektor SP w Skępem M. Stankiewicz odpowiedziała, że nie są to środki dodatkowe, o które szkoła wystąpiła. Były one bowiem wcześniej zaplanowane w budżecie szkoły, lecz dla zamknięcia budżetu gminy zabrano je. Ponadto zwróciła uwagę na wzrost wydatków spowodowanych wzrostem cen oleju opałowego i energii elektrycznej. Po za tym wystąpiły trzy urlopy zdrowotne dla nauczycieli.

Podobne argumenty związane z zabraniem wcześniej zaplanowanych środków, aby zamknąć na koniec ub. roku budżet gminy, przedstawił dyr. Gimnazjum W. Wiśniewski.

Przewodniczący rady poinformował dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, iż w przyszłym roku budżetowym zaniechana zostanie praktyka pożyczania środków finansowych od szkół, aby zamknąć na koniec roku budżet gminy. Dotychczasowe postępowanie zamazywało faktyczne koszty utrzymania funkcjonowania szkół, w związku z czym tracona była orientacja, co do wielkości i wiarygodności wydatków budżetowych. W tym zakresie rada wydała skarbnikowi stosowne zalecenia -poinformował.

Kier. S. Jabłoński odnosząc się do budżetów szkół zwrócił uwagę na fakt, iż ministerialna subwencja oświatowa w zupełności wystarcza na pokrycie wydatków w SP w Skępem i Gimnazjum,  na które jest przeznaczona. Natomiast ewentualna nadwyżka tej subwencji jest przekazywana na mniejsze szkoły. Na dzień dzisiejszy do szkół podstawowych w Czermnie i Wólce dokłada się duże środki finansowe (ok. 300.000 – 400.000 zł), aby te szkoły funkcjonowały. Dlatego też zabierane są środki finansowe z dużych szkół, którym w zupełności starczałaby subwencja oświatowa, ażeby te dwie małe szkoły funkcjonowały.

Przewodniczący rady dla uzupełnienia wypowiedzi zwrócił się z pytaniem: czy w skali całej gminy środki finansowe pochodzące z subwencji oświatowej starczają na utrzymanie szkół?  

Kier. S. Jabłoński przyznał, iż przyznawana subwencja oświatowa wystarcza na utrzymanie wszystkich szkół w gminie, ale tylko na te wydatki (paragrafy), które wynikają z dotowania przez Ministerstwo Finansów. Natomiast zadań oświatowych jest znacznie więcej, które każda szkoła musi realizować.

Skarbnik dodała, iż w 2011 r. przyznane środki finansowe w ramach subwencji oświatowej nie wystarczyły i gmina musiała na te zadania do szkół dołożyć. Natomiast wydatki w roku 2012 zamykają się w środkach przyznanej na dzień dzisiejszy subwencji, która może ulec zmianie w m-cu marcu przyszłego roku. Zaapelowała do dyrektorów szkół o zachowanie dyscypliny budżetowej i pilnowanie się tych środków, które zostały przyznane.

Kier. MGOPS E. Wojciechowska odnosząc się do zmniejszenia budżetu swojej jednostki poinformowała, że został on zmniejszony z pewnymi uwagami, gdyż zapewne nie wystarczy środków na pełną realizację nałożonych zadań.

Przewodniczący rady wskazał na obraną politykę państwa, gdzie dużo zadań zrzuca się na barki samorządów zwłaszcza, że za tym nie idą żadne środki.

Skarbnik dla uzupełnienia swojej wypowiedzi nt. niedoszacowania budżetów szkół powiedziała, że praktykowano tą formę finansową, aby móc występować o środki unijne na realizowane inwestycje gminne. A ponieważ w następnych latach będą ograniczenia w pozyskiwaniu środków unijnych, można się jak najbardziej przychylić do sugestii radnych, aby dać dyrektorom szkół tylko taką pulę pieniędzy, która wynika z przyjętego rozrachunku budżetowego.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 14 radnych):

-          za przyjęciem uchwały oddano 8 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 3,

-          głosów wstrzymujących oddano 3.

 

Pkt 16

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011 - 2020 (druk nr 15)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

 

Pkt 17

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Miasto i Gminę Skępe Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Gminą Tłuchowo i Gminą Wielgie, regulującego zasady współdziałania ww. jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego (druk nr 16)

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Burmistrz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 18

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wydanych zarządzeń (2);

-        zgłoszonych wniosków komisji rady (4);

-        wykonania uchwał IX Sesji Rady Miejskiej;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        zamówień publicznych;

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-        robót melioracyjnych;

-        utrzymania dróg gminnych;

-        pomocy materialnej dla uczniów;

Ponadto Burmistrz poinformował o pismach wysłanych do starostwa w sprawie zwrotu nieruchomości gruntowych przylegających do posesji przy ul. 1 Maja, na które gmina do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi. Zasugerował, aby każdy właściciel posesji wystąpił indywidualnie do starostwa o zwrot tych gruntów.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny R. Szewczyk zwrócił się z prośbą w im. mieszkańców ul. 1 Maja, aby merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy pomogli im wystąpić z wnioskami o odzyskanie przyległych pasów gruntów do ich posesji. O pomoc w tej, jak i w sprawie studzienek opadowych na ul. 1 Maja zwrócił się także do radnego powiatowego L. Stroińskiego.

Burmistrz odpowiedział, iż mieszkańcy mogą liczyć na pomoc ze strony urzędu na tyle, na ile będzie to możliwe.

P. L. Stroiński odpowiedział, iż w tych dwóch sprawach radni powiatowi ze Skępego zwrócili się na piśmie do Starosty i Zarządu Dróg Powiatowych. Zasugerował, aby poczekać na odpowiedź i ewentualnie dopiero podjąć dalsze działania.

Przewodniczący rady zasugerował, aby w tej sprawie przygotować wzorcowy wniosek.

Radny R. Szewczyk zwrócił się z pytaniem dot. bliższego przybliżenia mieszkańcom miasta i gminy przepisów tzw. ustawy śmieciowej, które mają wejść w życie od początku 2012 r.

Burmistrz odpowiedział, iż w tej kwestii udzieli odpowiedzi podczas następnych obrad sesji.

 

Pkt 19

Wolne wnioski i zapytania

 

Członek Rady Sołeckiej Żagna i mieszkaniec Wioski p. J. Jagas poinformował o udziale 3 osobowej delegacji ze Skępego (J. Kalinowski, J. Jagas i S. Jabłoński) w spotkaniu w m. Wioska gm. Rakoniewice. W zjeździe wzięły udział trzy miejscowości o nazwie Wioska, którego głównym celem było nawiązanie bliższej współpracy. Delegaci na ręce Burmistrza przekazali witraż (wykonany ręcznie) przedstawiający herby czterech gmin, z których wywodzą się miejscowości o nazwie Wioska. Zasugerowali, aby witraż zawisł na sali obrad.

Burmistrz podziękował delegatom za udział w spotkaniu i życzył mieszkańcom pogłębianie dalszej współpracy między zainteresowanymi gminami i miejscowościami o nazwie Wioska.

Sołtys J. Kalinowski wyraził żal do z-cy Burmistrza J. Kowalskiego, że nie dopracował udziału delegacji w spotkaniu. Zarzucił także nie odesłanie podpisanej umowy o współpracy, nazywając to totalnym babolem.

Z-ca Burmistrza odpowiadając na zarzuty sołtysa poinformował, iż z posiadanej przez niego wiedzy miało to być spotkanie typowo robocze. Ponadto zwrócił uwagę na bardziej zamożną gminę Rakowice, w przeciwieństwie do naszej, gdzie sołtysem m. Wioska jest duży przedsiębiorca. Dlatego też, stać było gospodarzy spotkania na tak cenne podarunki. Po za tym sołtys m. Wioska zapewne dużo więcej rozmawiał nt. organizacji spotkania z sołtysem Żagna J. Kalinowskim, aniżeli z nim.

Sołtys J. Kalinowski oznajmił, iż na zjeździe delegacji nie chodziło tylko o promowanie m. Wioska, ale także naszego miasta i gminy. Zwrócił się z prośbą do z-cy Burmistrza o odesłanie podpisanej umowy z przeprosinami.

 

Z-ca Burmistrza złożył informację w sprawach:

-        przygotowania do obchodów Dni Skępego. Otrzymano 4 oferty z Agencji obsługującej imprezę. Dlatego też zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji rady właściwych ds. oświaty i finansów o pomoc w doborze zgłoszonych ofert;

-         korzystania z boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skępem. Zdaniem starostwa jak i dyrektora szkoły, z boiska mogą korzystać zorganizowane grupy społeczeństwa i kluby sportowe. Indywidualni użytkownicy będą zobowiązani każdorazowo uzgadniać korzystanie z boiska z kierownikiem administracyjnym szkoły. Natomiast odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas korzystania z boiska przez mieszkańców naszego miasta i gminy każdorazowo ponosić by miał samorząd gminny. Przy tym wyraził swój sprzeciw oznajmiając, iż odpowiedzialnością winny być obciążane kluby sportowe a nie samorząd gminny, który nie odpowiada prawnie za ponoszenie takiej odpowiedzialności;

-        uczestniczenia w dniu 18.10. br. w konferencji historycznej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, podczas której wybrano z-cę Burmistrza na członka Komisji Problemowej ds. Historii Regionu, Promocji i Wydawnictw stowarzyszenia.

 

Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów zwróciła się z prośbą do radnych o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie gminy środków finansowych na działalność koła. Pieniądze jakimi dysponuje koło ze składek członkowskich nie wystarczają nawet np. na wyjazd do kina.

Przewodniczący rady zapewnił o życzliwości radnych, ale ze względów prawnych (koło nie posiada osobowości prawnej) nie można z budżetu udzielić dotacji.

Radna E. Jastrzębska nawiązując do ostatniej komisji rady właściwej ds. oświaty przyznała, iż od strony prawnej przedstawiona kwestia jest utrudniona. Wyszła z propozycją, aby w przyszłorocznym budżecie gminy więcej środków finansowych zaplanować na sport i ewentualną dotację dla koła podciągnąć pod turystykę i kulturę. Opowiedziała się za wywołanym wnioskiem prężnie działającego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Przewodniczący rady zaproponował pomoc chociażby w użyczeniu autokaru gminnego.

P. K. Karpińska oznajmiła, iż autokar gminny Burmistrz użycza, lecz koło musi pokrywać z własnych środków paliwo.

Z-ca Burmistrza przyznał, iż działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest prężna, którą winno się w ramach możliwości prawnych wspierać. Ze swej strony zapewnił, iż zawsze wspierał i służył pomocą w podejmowanych podobnych inicjatywach, ale pomoc taka musi mieścić się w określonych ramach prawnych, musi spełniać pewne wymogi prawne, aby np. móc napisać wniosek o dotację. Dlatego też, gmina nie może dobrowolnie wydatkować środki finansowe.

Radny W. Lewicki zwrócił uwagę na fakt, iż Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nie mając osobowości prawnej, nie może brać udziału w organizowanych konkursach o przyznanie dotacji w ramach współpracy gminy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Zaproponował, aby na bazie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów utworzyć KGW.

Przewodniczący rady jeszcze raz zapewnił o życzliwości i jak tylko znajdą się ku temu ramy prawne, to pomoc finansowa kołu zostanie udzielona.

 

Prezes Zarządu Koła Powiatowego PZN p. K. Suchocki oznajmił, iż pomoc finansowa dla Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów zależy przede wszystkim od dobrej woli, gdyż można ją jak najbardziej udzielić, np. w ramach promowania miasta i gminy. Zaproponował także, aby zorganizować kwestę pieniężną dla Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przy tym wskazał na pomoc niektórych radnych, którzy swoje diety przekazują najbardziej potrzebującym. Zwrócił się także z prośbą o właściwe oznakowanie schodów wejściowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem dla bezpieczeństwa osób niedowidzących i niewidomych. Ponadto zwrócił uwagę, aby w miarę możliwości obrady sesji odbywały się w godzinach wcześniejszych.

Przewodniczący rady odpowiedział, iż radni organizują zbiórki pieniężne dla ludzi dotkniętych nieszczęściami. Przychylił się także do zorganizowania zbiórki pieniężnej dla potrzeb Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Odnośnie schodów wyraził nadzieję, że Burmistrz załatwi tą sprawę od ręki.

Radny M. Redecki odnosząc się do godzin obrad sesji oznajmił, iż wolą części radnych było, aby odbywały się w godzinach wcześniejszych, ale nie udało się tego przeskoczyć.

Przewodniczący rady odpowiedział, iż późniejsze godziny obrad sesji mają przede wszystkim na względzie umożliwienie w obradach osobom pracującym. 

Radny W. Lewicki  poinformował o planowanym złożeniu dokumentów (wniosku) przez PZN do konkursu o dotację w 2012 r. na działalność statutową, w ramach współpracy gminy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Nawiązał także do organizacji w przyszłym roku przez PZN i Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów ogniska integracyjnego. Ze swej strony zapewnił pomoc dla działalności tych organizacji.

 

P. Zdzisław Małkiewicz odniósł się do ostatnich obrad sesji, kiedy to wspomniał  o zarzucie pobierania przez niego13.000 zł, jako poborów z ówczesnego KS. Zarzucił niektórym radnym poniżanie jego osoby, którzy winni przede wszystkim uporządkować pewne sprawy wokół siebie. Wskazał na oświadczenie majątkowe radnego M. Webera, w którym jego zdaniem, zaniżył on swoje pobory (ok. 320 zł miesięcznie) i nazywał to kpiną.

Przewodniczący rady wypowiedź przedmówcy nazwał żartami i brakiem kultury.

 

Dyrektor SP w Skępem p. M. Stankiewicz odnosząc się do poprzednich obrad sesji, na których odczytane zostały protokoły z przeprowadzonych kontroli wykonanych prac inwestycyjnych w placówkach oświatowych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, odczytała pisma wykonawcy i inspektora nadzoru inwestycji, będące odpowiedzią na postawione zarzuty (w załączeniu). Powiedziała, iż przed stwierdzeniem i przekazaniem do publicznej wiadomości  tak poważnych usterek , najpierw winno się wysłuchać opinii wykonawcy i inspektora nadzoru inwestycji, aby mogli się do nich odnieść. Ze swej strony zapewniła, iż dołożyła wszelkich starań, aby inwestycja była dobrze wykonana, choć fachowcem w branży budowlanej nie jest. Zwróciła się z prośbą, aby w sprawie postawionych przez komisję zarzutów porozumieć się z wykonawcą i inspektorem nadzoru realizowanych inwestycji.

Przewodniczący rady poprosił o przekazanie odczytanych pism do protokołu. Przy tym zarzucił dyr. SP w Skępem, że nie zaszczyciła swoją obecnością ostatnich obrad sesji i się nawet nie usprawiedliwiając, podczas których Komisja Rewizyjna przedstawiła wyniki kontroli.

Dyr. M. Stankiewicz odpowiedziała, że się zwalniała z obrad poprzedniej sesji u Burmistrza.

Następnie odniosła się do dwóch kwestii:

-          ostatniego posiedzenia komisji rady właściwej ds. oświaty, podczas którego padły pod jej adresem liczne pytania, na które zobowiązała się odpowiedzieć na piśmie w ustawowym terminie;

-          atakowania jej osoby i doszukiwania się uchybień w jej pracy. Zaapelowała do radnych, aby zauważali także dobre strony w jej pracy, czego się w ogóle nie widzi. Odniosła się do badania całościowego pracy szkoły (całościowa ewaluacja zewnętrzna), w którym oprócz nauczycieli, dzieci i organu prowadzącego, brali również udział rodzice. Szkoła na 9 wymagań osiągnęła 7, co jest wysokim stopniem. Wyraziła dumę z osiągniętego wyniku, z którego winno być także dumne miasto i gmina. W ocenie osób kontrolujących z zewnątrz, cały obiekt szkoły budził wielki podziw, a także zmiany zachodzące w szkole. Następnie nawiązała do ministerialnej kontroli działalności Orlika (30. 10. br.) podczas której stwierdzono, że obiekt jest prowadzony wzorowo. Wspomniała także o licznych turniejach charytatywnych, działalności środowiskowej i pomocy ludziom mającym różnego rodzaju kłopoty. W imieniu pracowników szkoły wyraziła życzenie, aby na posiedzeniach komisji, obradach sesji wspominać także o dobrych działaniach szkoły.

Przewodniczący rady wyraził swoje zdziwienie, że p. dyr. ma takie złe odczucia, że jak są przeprowadzane jakieś kontrole, to jest coś już nie tak. Odniósł się do trochę odmiennej pracy obecnej rady, aniżeli w latach poprzednich. Zauważyć można zwiększoną intensywność pracy rady, co nie powinno dziwić. Jest to rzecz normalna i rada jest do tego upoważniona.

 

Dyrektor SP w Wólce E. Elwertowska w pełni poparła wypowiedź swojej przedmówczyni (dyr. SP w Skępem) w kwestii wyników kontroli placówek oświatowych przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. Także odczytała pismo inspektora nadzoru inwestycji, które jest odpowiedzią na wykazane usterki stwierdzone podczas kontroli (w załączeniu).

Przewodniczący rady poprosił o dołączenie pisma do protokołu.

Dyr. E. Elwertowska odnosząc się do podjętej uchwały zmieniającej budżet gminy wyraziła swoje zbulwersowanie oznajmiając, iż o żadne dodatkowe środki finansowe nie występowała.

Następnie zwróciła się z prośbą do przewodniczącej komisji rady właściwej ds. oświaty, ażeby na posiedzenia komisji zapraszać także dyrektorów szkół, jeżeli sprawy ich dotyczą, aby mogli się wypowiedzieć. Przy tym nawiązała do pisma anonimowego dot. jej osoby, które było rozpatrywane na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty.

Zwróciła także uwagę na pismo kier. ds. oświaty (na wniosek komisji rady) skierowane do dyrektorów placówek oświatowych w sprawie rozliczenia okresów opałowych z lat poprzednich. Zwróciła się z prośbą, aby brak odpowiedzi na pismo do dnia dzisiejszego nie traktować jako złą wolę dyrektorów, gdyż dane należy wyciągnąć z archiwum, na co potrzeba więcej czasu.

Przewodniczący rady przyznał, iż podczas omawiania zmian do budżetu nie udzielił głosu dyr. SP w Wólce gdyż uważał, że kwota wykazana była bardzo skromna. Podobnie sytuacja przedstawiała się w SP w Czermnie, tylko z tą różnicą, że środki finansowe z tej szkoły przesunięto do SP w Skępem.

Odnośnie rozliczenia okresów opałowych przez placówki oświatowe poinformował, że rada z takim jak i podobnymi wnioskami każdorazowo występuje do Burmistrza, który sprawę przekazuje merytorycznemu pracownikowi, w tym przypadku kier. ds. oświaty. Jeżeli pracownik merytoryczny urzędu nie jest w stanie sam udzielić odpowiedzi, to wówczas występuje do dyrektorów.

Dyr. E. Elwertowska ponownie oznajmiła, iż o tą kwotę nie występowała.

Wyjaśnień w sprawie procedury złożonego wniosku do Burmistrza o rozliczenie okresów opałowych w placówkach oświatowych gminy udzieliła radna E. Jastrzębska. Odnosząc się do posiedzenia ostatniej komisji oświaty poinformowała, że nie otrzymała żadnych informacji, o które wystąpiła na piśmie do Burmistrza. Przy tym dodała, iż członkowie komisji mają kolokwialne problemy z uzyskaniem rzetelnych informacji. Jednocześnie przyznała, że w przypadku informacji dot. spraw organizacyjnych szkół, termin może był zbyt krótki, ale to nie zwalnia kier. ds. oświaty, jako pracownika merytorycznego, aby taką informację przygotował, w oparciu o wcześniejsze dane, którymi dysponował. Przy tym nadmieniła, że kiedy w tej kwestii zwróciła kier. ds. oświaty uwagę, ten ją poinformował o błędzie technicznym w przygotowaniu żądanej informacji. Podkreśliła, że zwróciła się z prośbą o przekazanie danych tylko dlatego, że chce sprawdzić, skontrolować, do czego jako radna ma wszelkie prawo, politykę oświatową, jaka jest realizowana na terenie miasta i gminy zwłaszcza, że wywołany został temat reorganizacji placówek oświatowych.

Odnośnie zapraszania dyrektorów szkół na posiedzenia komisji oświaty zwróciła się z pytaniem: czy dyrektorzy szkół byli w poprzedniej kadencji każdorazowo zapraszani?

Dyr. E. Elwertowska odpowiedziała, że każdorazowo dyrektorzy nie byli zapraszani na posiedzenia komisji oświaty, ale jeżeli sprawy dotyczyły ich szkoły – to tak.

Przewodniczący rady sprostował odpowiedź dyr. E. Elwertowskiej oznajmiając, iż w poprzedniej kadencji rady dyrektorzy praktycznie nie byli zapraszani na posiedzenia komisji. Przy tym przypomniał, że jakiś czas temu byli dyrektorzy proszeni na posiedzenia komisji i nie przychodzili, mając przy tym poparcie Burmistrza.

Odnosząc się do procedury udzielania informacji na wniosek radnych kier. S. Jabłoński zwrócił się do radnej E. Jastrzębskiej z pytaniem: czy wcześniej, kiedykolwiek odmówił w terminie udzielenia informacji? Przy tym przyznał, iż po raz pierwszy nie był w stanie sam przygotować żądanych informacji – technicznie było to niemożliwe (tylko w SP w Skępem i Gimnazjum ponad 370 i 200 informacji, w małych szkołach ponad 200). Nawiązał także do jednej z komisji oświaty, gdzie przygotował, praktycznie na ostatnią chwilę, informację nt. prognozowanej organizacji szkół, gdzie członkowie komisji mieli wiele uwag, co do ilości nauczycieli i dzieci. Przypomniał przy tym, iż wówczas członkom komisji mówił o możliwych błędach w przygotowanej organizacji. Dlatego też, aby uniknąć podobnych uwag, o dane do wspomnianej informacji wystąpił do dyrektorów. Jeszcze raz podkreślił, że nie udzielił żądanej informacji po raz pierwszy, gdyż nie był w stanie technicznie tego przygotować (miał zaledwie 1 dzień na przygotowanie tak obszernej informacji). Wspomniał także o zobowiązaniu się do systematycznego przekazywania danych, aby radna E. Jastrzębska mogła się do nich odnieść. Po raz kolejny podkreślił, że do ostatniej komisji rady, wszystkie informacje o które radna prosiła, były w terminie przekazywane.

Przewodniczący rady zwracając się do kier. S. Jabłońskiego powiedział, że jeżeli jakieś dane nie zgadzają się z informacjami będącymi w posiadaniu radnych, to na to należy zwracać uwagę.

Radna E. Jastrzębska odnosząc się do udzielanych informacji przez kier. S. Jabłońskiego powiedziała, że były one nierzetelne i mało precyzyjne. Ponadto nie potrafił kier. odpowiedzieć na wiele zadawanych przez członków komisji pytań mówiąc: nie wiem, zapytam się, doczytam, sprawdzę, itp. Oświadczyła, że współpraca z kier. S. Jabłońskim dla niej jest bardzo ciężka.

Kier. S. Jabłoński odpowiedział: i wzajemnie. Przypomniał początek obecnej kadencji kiedy mówił, że liczy na współpracę z przewodniczącą komisji oświaty i będzie się starał przekazywać wszelkie informacje w takim zakresie, w jakim stanie będzie mógł je przekazać. Ale jeżeli informuje na posiedzeniu komisji oświaty, że są to dane wynikające z arkusza organizacji, gdzie mogą się zmienić z dnia na dzień, to nie należy go posądzać o nierzetelność i nieprecyzyjność tych danych i jest to mijanie się z prawdą. W tym przypadku zarzucił radnej E. Jastrzębskiej nierzetelność w stosunku do jego osoby.

Przewodniczący rady zwrócił się do Burmistrza o wyciągnięcie stosownych wniosków w tej kwestii.

 

Dyr. SP w Czermnie poinformowała, że także jest w posiadaniu podobnego pisma, będącego odpowiedzią na wykazane usterki podczas przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną. Zobowiązała się pismo dołączyć do protokołu.

 

Radny R. Szewczyk odnosząc się do wypowiedzi dyrektorów szkół w sprawie przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną powiedział, iż nie było celem tej kontroli udowodnienie komuś, czy jest dyrektorem, czy też fachowcem budowlanym, a udowodnienie, w jaki sposób prowadzone są roboty inwestycyjne na naszym terenie. Zarzucił dyrektorom, że nie poinformowali członków komisji kontrolnej o nieujęciu wielu zadań, w związku z realizowaną inwestycją. Komisja opierała kontrolę w oparciu  o dokumentację techniczną, a więc to, co powinno być zrobione. Jeżeli pewne roboty wymagały zmian, to należało zrobić kosztorys tej zmiany, który winien być dołączony do kosztorysu inwestorskiego. Po za tym, na te wszystkie zmiany, zgodę winien na piśmie wyrazić inwestor w formie notatek służbowych zmieniających technologię robót. Jedyny dyrektor, który przyznał się na wyrażenie zgody malowania tynku, w zamian zrobienia w masie, to dyr. SP w Czermnie.

Zwrócił także uwagę na:

-          roboty, które zostały źle wykonane, np. zamocowanie rynien dachowych,

-          nieprzeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych, upłynięcie okresu gwarancji (SP w Wólce).

 Odniósł się także do nieegzekwowania wykonania usterek w ramach okresu gwarancyjnego. Dla przykładu podał fontannę na skwerku, podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta i Gminy. Zaapelował do Burmistrza i dyrektorów szkół, aby nie bronili wykonawców i w pełni egzekwowali usuwanie wykazanych usterek.

Przewodniczący rady wskazał na kuriozalne postępowanie dyr. M. Stankiewicz, ze względu na niepowołanie inspektora nadzoru zwłaszcza, że cały czas zapewnia, iż nie zna się na budownictwie. Obarczył ją za ten fakt odpowiedzialnością, który jest nie do przyjęcia.

Dyr. M. Stankiewicz odpowiedziała, iż nie powołała inspektora nadzoru, gdyż nie miała na to zapewnionych środków finansowych.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego R. Szewczyka jeszcze raz zasugerowała, aby w tej kwestii porozumieć się z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestycji. Przy tym zwróciła się z pytaniem o podanie podstaw, aby mogła uwierzyć argumentom przedstawionym przez radnego R. Szewczyka, a nie wykonawcy inwestycji.

Radny R. Szewczyk odpowiedział, iż dyr. M. Stankiewicz nie wierzy mu od początku. Poinformował, iż jest w posiadaniu dowodów, które dobitnie świadczą o jego racji. Zasugerował, aby w tej kwestii zwrócić się do rzeczoznawcy. Zarzucił dyr. M. Stankiewicz i niektórym radnym, że w tej sprawie zgnoili go.

Dyr. M. Stankiewicz powiedziała, że jest wiele czynników składających się na to, że inwestycja została zrobiona w taki sposób, jak to wygląda. Budynek szkoły był wielokrotnie modernizowany i przebudowywany i to nie jest takie proste, jakby się wydawało i mówienie teraz do kamery, że wszystko zostało źle zrobione, a radny R. Szewczyk jest jedynym fachowcem, który się na tej sztuce zna, jest nie na miejscu. Przyznała, że radny R. Szewczyk jest fachowcem dla niej, ale w zetknięciu z innymi fachowcami, to już tak nie wygląda. Zasugerowała mu, aby w tym temacie dyskutował z osobami kompetentnymi, równymi sobie przynajmniej.

Radny R. Szewczyk odpowiedział, iż do dyr. M. Stankiewicz nic nie ma i także ona nie powinna nic mieć do niego. Jeszcze raz przypomniał, że podczas przeprowadzanej kontroli opierał się na dokumentacji technicznej.

Przewodniczący rady zarzucił dyr. M. Stankiewicz opowiadanie bajek, gdyż nie przypomina sobie, aby występowała o środki finansowe do gminy w celu powołania inspektora nadzoru.

Dyr. E. Elwertowska wyraziła zadowolenie z przeprowadzonej kontroli, która wykazała wiele uwag. Przy tym powiedziała, iż wcale nie występuje w obronie wykonawcy. Ze swej strony zapewniła, iż zastosowała się do wszystkich stwierdzonych przez Komisję Rewizyjną uwag. Całą winą za powstałe usterki obarczyła inspektora nadzoru.

Radny R. Szewczyk  przyznał, iż odpowiedzialność za wynikłe usterki leży przede wszystkim po stronie inspektorów nadzoru. Jeszcze raz podkreślił, że kontrola była przeprowadzona głównie po to, aby wskazać, co było źle zrobione.

 

Radny W. Lewicki odnosząc się do wystąpienia radnego R. Targańskiego powiedział, że wprowadził on opinię publiczna w błąd informując, że w ocenie radcy prawnego urzędu zarzut postawiony na poprzedniej sesji dotyczył kontroli kompleksowych, a nie problemowych i sprawdzających. Dlatego też odczytał opinię radcy prawnego, która jego zdaniem zmienia pogląd w tej kwestii.

Nie zgodził się z tymi argumentami przewodniczący rady, wg którego nie powinno się w przepisach prawa stosować analogii.

Odmiennego zdania był nadal radny W. Lewicki.

Radny R. Targański powiedział, iż radny W. Lewicki nie do końca zrozumiał przedstawione przez niego argumenty. Kontrola została przeprowadzona na wniosek komisji i miała ona charakter doraźny, a nie kompleksowy, na co wskazywał radny W. Lewicki. Ponadto w opinii radcy prawnego kontrola została przeprowadzona zgodnie z prawem.

Z-ca Burmistrza zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i gminy na obchody Święta Niepodległości.

Na turniej charytatywny piłki siatkowej na rzecz chorej Karoliny Kępczyńskiej w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich chętnych radny W. Lewicki.

 

Pkt 20

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady X Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski