Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji

zadań publicznych w roku 2012

 


Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 – ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2012  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

·          Ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

·          Upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę,

·          Kultury fizycznej i sportu

 

 

 I.  Rodzaj i formy realizacji zadania.

Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 

1.       Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2.       Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3.       Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób;

4.       Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

5.       Działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;

6.       Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

7.       Ochrony zwierząt.

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2012.

Na realizację zadania w roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 15.000,00 zł -  na dotacje celowe z budżetu na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania.

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536- ze zm.).

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Miasta i Gminy Skępe nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem i Gminą Skępe.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie winno być zrealizowane w roku 2012 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania  zadań określone zostaną w umowach.  

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami  w zakresie opisanym w ofercie.

Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

 

V. Termin składania ofert.

W    konkursie    mogą   brać    udział podmioty  określone w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 28  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536- ze zm.).

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają  pisemne oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego  i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 6, poz. 25).

Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

Do oferty należy dołączyć:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2.W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

3. Inne załączniki (proszę wymienić, zgodnie z nadana numeracją).

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w terminie do dnia 15 lutego 2012 roku, do godz.15:00.

Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem (p. nr 16)

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na składanie ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Przy ocenie ofert Komisja  bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)     wartość merytoryczną  projektu - celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

2)     koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3)     wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi  źródłami dofinansowania projektu,

4)     zakładana ilość uczestników realizowanego zadania,

5)     doświadczenie  oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą),

6)     możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i  rzeczowych,

Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.

Ocena Komisji wraz z propozycja wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe, który podejmuje ostateczną decyzję.

VII. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2011   na realizację zadania tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

Na realizację zadania tego samego rodzaju  przeznaczono w roku 2011  łączną kwotę w wysokości 10.000,00 zł.

VIII.  Postanowienia końcowe.

Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także  w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto i Gminę Skępe

Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1)       posiadania  rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją  zadania,

2)       wyodrębnienia w  ewidencji księgowej  środków otrzymanych na realizację umowy,

3)       dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe (Referat Finansowy) oryginałów  dokumentów (faktur,  rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości  wydatkowania dotacji  oraz  kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji  z nią związanej,

4)       kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli  całości realizowanego zadania pod względem finansowym i  merytorycznym.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skępe.

 

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

 w dniu 19 stycznia 2012 roku

 

 

Metadane

Źródło informacji:Jacek Frymarkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2012-01-19 14:01:12
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2012-01-19 14:02:00
Ostatnia zmiana:2012-02-15 09:49:54
Ilość wyświetleń:2283
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij