Uchwała Nr XI/100/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy Skępe za rok 2011 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z   2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z   2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z   2010 r. Nr 28 poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z   2009 r. Nr 219, poz. 1706, z   2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i   Nr 226, poz.1475.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)   uchwala się, co następuje :  

§   1.   W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 28 stycznia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy w   Skępem na rok 2011 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 41, poz. 295 z   dnia 22.02.2011 r.) zmienionej:  

-   Zarządzeniem Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 15 lutego 2011 r.  

-   Zarządzeniem Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 8   marca 2011 r.  

-   Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 25 marca 2011 r.  

-   Zarządzeniem Nr 11/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy w   Skępem z   dnia 30 marca 2011 r.  

-   Uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 30 maja 2011 r.  

-   Zarządzeniem Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 31 maja 2011 r.  

-   Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy w   Skępem z   dnia 10 czerwca 2011 r.  

-   Uchwałą Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 27 czerwca 2011 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30 czerwca 2011 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 43/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 29 lipca 2011 r.  

-   Zarządzeniem Nr 48/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 12 sierpnia 2011 r.  

-   Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 31 sierpnia 2011 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 31 sierpnia 2011 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 54/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 21 września 2011 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 56/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30 września 2011 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 61/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 5   października 2011 r.  

-   Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 17 października 2011 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 65/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 24 października 2011 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 31 października 2011 r.  

-   Uchwałą Nr X/97/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 10 listopada 2011 r.,  

-   Zarządzeniem Nr 78/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 25 listopada 2011r.,  

-   Zarządzeniem Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 5   grudnia 2011r.,  

-   Zarządzeniem Nr 86/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 15 grudnia 2011r.,  

-   Zarządzeniem Nr 88/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 19 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie: "§ 1.  

1.   Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w   wysokości   27.377.580,00 zł.,  

-   dochody bieżące w   kwocie   24.162.669,00 zł.,  

-   dochody majątkowe w   kwocie   3.214.911,00 zł.   , zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Dochody, o   których mowa w   ust. 1   obejmują w   szczególności dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   3.883.722,00 zł.,   zgodnie z   załącznikiem Nr 3".  

2)   § 2   otrzymuje brzmienie: "§ 2.  

1.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w   wysokości   28.412.566,00 zł.,   z tego:  

-   wydatki bieżące w   wysokości   24.115.069,00 zł.,  

-   wydatki majątkowe w   wysokości   4.297.497,00 zł.,   zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust. 1   obejmują w   szczególności dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   3.883.722,00 zł.,   zgodnie z   załącznikiem Nr 3."  

3)   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1.   Określa się zadania inwestycyjne w   2011 roku zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Określa się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) a   także i   inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z   załącznikiem Nr 6   do niniejszej uchwały."  

4)   § 7   otrzymuje brzmienie: "§ 7. Limity zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie   1.000.000,00 zł,  

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie   690.000,00 zł,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytuły emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie   1.900.000,00 zł,  

4)   na finansowanie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   ramach WPF w   kwocie   2.111.605,00 zł."  

5)   § 4   otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się deficyt budżetu w   wysokości   1.034.986,00 zł.,   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:  

1)   z zaciągniętych kredytów w   kwocie   690.000,00 zł.,  

2)   z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie   344.986,00 zł."  

6)   § 5   otrzymuje brzmienie: "§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w   wysokości   3.463.726,00 zł   . na którą składają się:  

1)   przychody z   zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej w   kwocie   150.000,00 zł.,  

2)   wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy – kwota   873.726,00 zł.,  

3)   przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym - kwota   2.440.000,00 zł.   oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w   wysokości   2.428.740,00 zł   . zgodnie z   zał. Nr 4."  

7)   § 9   otrzymuje brzmienie: "§ 9. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Miasta i   Gminy Skępe zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszych uchwały".  

8)   § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:  

-   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w   kwocie   1.000.000,00 zł.,  

-   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w   kwocie   690.000,00 zł.,  

-   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie   1.900.000,00 zł.,  

-   na finansowanie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   ramach WPF w   kwocie   2.111.605,00 zł .  

2)   przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę   450.000,00 zł.,  

3)   do dokonywania zmian w   planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i   rozdziałami w   ramach działu w   zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy).  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".  

§   2.   Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski