Uchwała Nr XI/101/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i   Gminy Skępe na lata 2011–2020  

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6   , art.231 i   art. 243 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ust. 8   i art. 122 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 28 stycznia 2011 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i   Gminy Skępe na lata 2011–2020 zmienionej: ,  

-   uchwałą Rady Miejskiej w   Skępem Nr V/28/2011 z   dnia 25 marca 2011 r  

-   zarządzeniem Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30 marca 2011 r.  

-   uchwałą Rady Miejskiej w   Skępem Nr VI/41/2011 z   dnia 30 maja 2011 r  

-   uchwałą Rady Miejskiej w   Skępem Nr VII/61/2011 z   dnia 27 czerwca 2011 r  

-   zarządzeniem Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30 czerwca 2011 r  

-   zarządzeniem Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 29 lipca 2011 r.  

-   zarządzeniem Nr 52/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 31 sierpnia 2011 r.  

-   zarządzeniem Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 21 wwrześnia 2011 r  

-   zarządzeniem Nr 57/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 30 wwrześnia 2011 r.  

-   zarządzeniem Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 5   października 2011 r.  

-   zarządzeniem Nr 63/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 17 października 2011 r.  

-   zarządzeniem Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 24 października 2011 r.  

-   zarządzeniem Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 31 października 2011 r.  

-   uchwałą Nr X/98/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 10 listopada 2011 r.,  

-   zarządzeniem Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 25 listopada 2011 r.,  

-   zarządzeniem Nr 83/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 5   grudnia 2011 r.  

-   zarządzeniem Nr 87/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe z   dnia 15 grudnia 2011 r   . załączniki Nr 1   i 2   do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1   i 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski