Uchwała Nr XI/103/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczajacych poza rok budżetowy 2011.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit."e" w   związku z   art.58 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.)   uchwala się, co nastepuje:  

§   1.   Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania w   kwocie 518.101,00 zł (slownie: pięćset osiemnaście tysięcy sto jeden złotych 00/100) na zadania:  

1)   Budowa sieci wodociągowej wraz z   przyłączami w   miejscowości Wólka - działki, - w   kwocie 30.000,- zł z   Instal Komplex Andrzej Miazek ul.Parkowa 37, 87-800 Włocławek.  

2)   Przebudowa przepompowni ścieków P-2 przy ul.Al.1-go Maja - w   kwocie 99.000,- zł z   Instalcomact Sp. z   o.o. ul.Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne.  

3)   Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul.Kujawskiej w   kwocie 95.000,- zł z   Instalcomact Sp. z   o.o. ul.Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne.  

4)   Utworzenie Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne w   Wólce - kwota 276.300,- zł. z   MATIKO Karolina Majstrenko ul.Wczasowa 7A, 87-800 Włocławek.  

5)   Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i   Gminy Skępe dla wybranych obszarów w   miejscowości Rumunki Skępskie, Szczekarzewo - kwota 3.801,- zł z   MMETROPOLIA-SATINI S.c. Rafał Łucki, Aneta Łucka  

6)   Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i   Gminy Skępe dla wybranego obszaru w   miejscowości Wólka - kwota 14.000,- zł z   MMETROPOLIA-SATINI S.c. Rafał Łucki, Aneta Łucka.  

§   2.   Zobowiązania określone w   § 1   zostaną sfinansowane z   dochodów własnych gminy (podatku od nieruchomości) w   roku 2012.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski